Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​.​

Mae rôl Llywydd y Senedd yn adlewyrchu rolau Llefarwyr a Llywyddion mewn seneddau ledled y byd. Er y gall union gyfrifoldebau'r swydd amrywio o wlad i wlad, a bod gwahanol deitlau ganddynt, mae'r rôl yn debyg.

Y Llywydd sy'n cadeirio'r Cyfarfod Llawn​, gan aros yn wleidyddol ddiduedd bob amser. Mae'r Llywydd yn chwarae rhan weithgar wrth gynrychioli buddiannau'r Senedd a buddiannau Cymru yn genedlaethol, yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae hefyd yn cadeirio Comisiwn y Senedd.

Mae pob Llywydd yn dod â'i bersonoliaeth a'i bwyslais ei hun i'r swydd. Yr Aelod o'r Senedd dros Blaid Cymru, Elin Jones, yw 'r Llywyddy ar hyn o bryd, ac mae ganddi dair blaenoriaeth:

  • Gwneud Llywodraeth Cymru yn fwy atebol i'r Senedd a phobl Cymru;
  • Gwneud gwaith y Senedd yn fwy perthnasol ac amserol trwy drawsnewid y ffordd yr ydym yn rhannu gwybodaeth.
  • ​Manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael i'r Senedd, a'i gryfhau trwy roi pobl Cymru wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau.

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y Llywydd drwy ddilyn @yLlywydd ar Twitter. Gallwch hefyd gysylltu â hi drwy e-bostio Llywydd@senedd.cymru.​​​

Elin Jones AS

y Diweddaraf