Mae gan bwyllgorau’r Senedd nifer o swyddogaethau, gan gynnwys craffu ar wariant a pholisïau Llywodraeth Cymru, dwyn y Gweinidogion i gyfrif, a chraffu ar deddfwriaeth arfaethedig.

Mae’r Pwyllgor Busnes, a sefydlwyd ar 24 Mai 2016, yn gyfrifol am hwyluso’r modd o drefnu trafodion y Senedd yn effeithlon.

Ar 28 Mehefin 2016, gwnaed enwebiadau i ethol cadeiryddion pwyllgorau. Ble y cafwyd un enwebiad yn unig, ac nad oedd dim gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd mai’r Aelod hwnnw a oedd wedi’i ethol fel cadeirydd y pwyllgor. Os oedd Aelod yn gwrthwynebu’r enwebiad neu fod dau neu ragor o enwebiadau, cafodd y rhain eu penderfynu drwy bleidlais gudd yn unol â Rheol Sefydlog 17.21 ar 29 Mehefin 2016.

Ym mis Mehefin 2019 cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid cyhoeddi ystadegau ar bresenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd ffurfiol Pwyllgorau'r Senedd bob tymor. Mae'r ffigurau diweddaraf i'w gweld yma.

Pwyllgorau Presennol

Mae'r Pumed Senedd wedi'i diddymu.

Disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021

Yn yr adran hon

Pwyllgorau yw un o'r prif fecanweithiau sy'n galluogi'r Senedd i gyflawni ei swyddogaethau statudol a chyfansoddiadol.

Yn y Senedd, mae pwyllgor yn cynnwys nifer o Aelodau o'r Senedd o bob plaid wleidyddol a benodir gan y Senedd llawn i gydweithio ar waith manwl ac ymgymryd â swyddogaethau penodol. Y Senedd sydd hefyd yn penderfynu pwy fydd cadeirydd pob pwyllgor. Ni all unrhyw un nad yw'n Aelod o'r Senedd fod yn aelod o un o bwyllgorau neu is-bwyllgorau'r Senedd.

Rhyngddynt, mae pwyllgorau'r Senedd yn edrych ar y meysydd deddfu y mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdanynt. Y pynciau hyn yw'r meysydd o fywyd Cymru sydd wedi'u datganoli i'r Senedd gan Lywodraeth y DU yn Llundain.