Mae gan bwyllgorau’r Senedd nifer o swyddogaethau, gan gynnwys craffu ar wariant a pholisïau Llywodraeth Cymru, dwyn y Gweinidogion i gyfrif, a chraffu ar deddfwriaeth arfaethedig.

Mae’r Pwyllgor Busnes, a sefydlwyd ar 24 Mai 2016, yn gyfrifol am hwyluso’r modd o drefnu trafodion y Senedd yn effeithlon.

Ar 28 Mehefin 2016, gwnaed enwebiadau i ethol cadeiryddion pwyllgorau. Ble y cafwyd un enwebiad yn unig, ac nad oedd dim gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd mai’r Aelod hwnnw a oedd wedi’i ethol fel cadeirydd y pwyllgor. Os oedd Aelod yn gwrthwynebu’r enwebiad neu fod dau neu ragor o enwebiadau, cafodd y rhain eu penderfynu drwy bleidlais gudd yn unol â Rheol Sefydlog 17.21 ar 29 Mehefin 2016.

Ym mis Mehefin 2019 cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid cyhoeddi ystadegau ar bresenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd ffurfiol Pwyllgorau'r Senedd bob tymor. Mae'r ffigurau diweddaraf i'w gweld yma.

Pwyllgorau Presennol

Yn yr adran hon

Pwyllgorau yw un o'r prif fecanweithiau sy'n galluogi'r Senedd i gyflawni ei swyddogaethau statudol a chyfansoddiadol.

Yn y Senedd, mae pwyllgor yn cynnwys nifer o Aelodau o'r Senedd o bob plaid wleidyddol a benodir gan y Senedd llawn i gydweithio ar waith manwl ac ymgymryd â swyddogaethau penodol. Y Senedd sydd hefyd yn penderfynu pwy fydd cadeirydd pob pwyllgor. Ni all unrhyw un nad yw'n Aelod o'r Senedd fod yn aelod o un o bwyllgorau neu is-bwyllgorau'r Senedd.

Rhyngddynt, mae pwyllgorau'r Senedd yn edrych ar y meysydd deddfu y mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdanynt. Y pynciau hyn yw'r meysydd o fywyd Cymru sydd wedi'u datganoli i'r Senedd gan Lywodraeth y DU yn Llundain.