Y Pwyllgor Biliau Diwygio

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 12 Gorffennaf 2023. Nid yw aelodau wedi cafodd eu hethol eto.

Mae gan y Pwyllgor pedwar aelod a ddaw o’r gwahanol bleidiau sy’n cael eu cynrychioli yn y Senedd. Caiff ei gadeirio gan David Rees AS.

Mae’r Cadeirydd wedi cytuno yn unol â Rheol Sefydlog 17.49 y caiff Jane Dodds AS (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru) gymryd rhan (ond nid pleidleisio) yng nghyfarfodydd y Pwyllgor a gweithgarwch arall.

Mae rhagor o wybodaeth isod am y Pwyllgor, ei aelodau, a’r rhestr o feysydd y mae’n eu trafod.

Deddfwriaeth

Cylch Gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 12 Gorffennaf 2023 i graffu ar Filiau a gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes.

bydd y Pwyllgor yn cael ei ddiddymu naill ai:

i) pan fydd yr holl Filiau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor wedi cael y Cydsyniad Brenhinol ac mae’r Pwyllgor Busnes wedi penderfynu na fydd unrhyw Filiau pellach yn cael eu cyfeirio at y Pwyllgor; neu

ii) pan fydd y Senedd yn penderfynu felly;

pa un bynnag sydd gynharaf.

Aelodau'r Pwyllgor