Deddfwriaeth

Cyfraith ddrafft yw Bil. Ar ôl i’r Senedd ystyried a phasio Bil, ac ar ôl i’r Bil gael Cydsyniad Brenhinol gan y Frenhines, mae’n dod yn ‘Ddeddf gan Senedd Cymru’.

Gall Senedd Cymru basio Deddfau ar unrhyw faterion nas cedwir gan Senedd y DU o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Cymru 2017).

Hynt Biliau'r Senedd

Hynt Biliau'r Senedd

Cyfnod

Cynnydd

Deddfwriaeth sylfaenol

Is-ddeddfwriaeth​

Is-ddeddfwriaeth​

Mae is-ddeddfwriaeth yn gyfraith a wneir gan Weinidogion o dan bwerau dirprwyedig Ddeddf gan Senedd Cymru, Mesur y Cynulliad neu Ddeddf gan Senedd y DU.

Cyfle i archwilio mwy

Cydsyniad Deddfwriaethol

Y Senedd, Bae Caerdydd

Cydsyniad Deddfwriaethol

Pan fydd Senedd y DU yn dymuno deddfu ar fater sydd eisioes wedi'i ddatganoli i Senedd Cymru, mae confensiwn yn ei gwneud yn ofynnol iddi gael cydsyniad Senedd Cymru cyn y gall basio'r ddeddfwriaeth dan sylw. Rhoddir cydsyniad o'r fath gan y Senedd drwy gynigion cydsyniad deddfwriaethol.

Rhagor o wybodaeth