Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor i graffu ar amcangyfrifon ariannol a chynlluniau a gyflwynwyd gan y Comisiwn Etholiadol wrth gyflawni ei swyddogaethau mewn perthynas ag etholiadau a refferenda datganoledig yng Nghymru.

Bob blwyddyn, rhaid i’r Comisiwn Etholiadol gyflwyno amcangyfrif o incwm a gwariant i’r Pwyllgor mewn perthynas ag etholiadau a refferenda datganoledig yng Nghymru heb fod yn hwyrach na chwe mis cyn y flwyddyn ariannol y maent yn ymwneud â hi.

Mae adran 28 o Ddeddf Senedd ac Etholiadau Cymru 2020 yn nodi, yng Nghymru, y bydd gwaith craffu ar y Comisiwn Etholiadol yn cael ei wneud gan un o bwyllgorau’r Senedd. Enw'r Pwyllgor hwn fydd Pwyllgor y Llywydd.

Yn ogystal ag amcangyfrifon o incwm a gwariant, rhaid i’r Comisiwn Etholiadol gyflwyno cynllun o bryd i’w gilydd i’r Pwyllgor sy'n nodi ei nodau, ei amcanion a'i gyllideb amcangyfrifedig ar gyfer ei swyddogaethau sy’n ymwneud ag etholiadau a refferenda datganoledig yng Nghymru yn ystod y cyfnod dilynol o bum mlynedd.

Ar ôl cwblhau ei waith craffu ar amcangyfrifon a chynlluniau'r Comisiwn Etholiadol, rhaid i'r Pwyllgor osod yr amcangyfrifon a'r cynlluniau hynny gerbron y Senedd, naill ai fel y'u cafwyd gan y Comisiwn Etholiadol neu gydag addasiadau.

Aelodau'r Pwyllgor