Pobl y Senedd

Peredur Owen Griffiths AS

Peredur Owen Griffiths AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Dwyrain De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau diogelwch safleoedd gwenwynig yn y de ddwyrain?

Wedi'i gyflwyno ar 15/02/2024

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella gwasanaethau bysiau yn ne-ddwyrain Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 14/02/2024

Pa ymgynghoriad y mae'r Gweinidog wedi'i gynnal gydag awdurdodau lleol ledled Cymru cyn i Lywodraeth Cymru ddyrannu cyllid canlyniadol i awdurdodau lleol yng Nghymru yn dilyn cyhoeddiad L...

Tabled on 07/02/2024

Pa gynlluniau sydd gan y Llywodraeth i gryfhau'r economi yn Nwyrain De Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 01/02/2024

Beth yw'r gost amcangyfrifedig ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru i ariannu'r cynnydd o 5 y cant yng nghyflogau athrawon ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024-25?

Wedi'i gyflwyno ar 25/01/2024

Dileu popeth ar ôl pwynt 2 a rhoi yn ei le: Yn gresynu at: a) y tanariannu cronig i Gymru gan lywodraethau olynol y DU, sy'n effeithio ar gyllidebau awdurdodau lleol; a b) amcangyfrifo...

I'w drafod ar 19/01/2024

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Peredur Owen Griffiths AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Yn fab i weinidog, roedd Peredur eisoes wedi byw mewn sawl rhan wahanol o Gymru cyn iddo fynd i ysgol uwchradd Glan Clwyd yn Llanelwy, gan gynnwys Pumsaint yn Sir Gaerfyrddin, Moelfre yn Ynys Môn, Licswm yn Sir y Fflint. Mae gan Peredur Radd Meistr mewn Peirianneg Systemau Rheoli o Brifysgol Sheffield, ac mae bellach yn byw yng Nghaerffili.

Cefndir proffesiynol

Fel myfyriwr yn Sheffield, cymerodd Peredur swydd ym maes bancio. Ar ôl cwblhau ei radd, aeth Peredur ar drywydd cyflym i fod yn Rheolwr Banc i Santander, a llwyddodd i symud yn ôl i Gymru i gwblhau ei hyfforddiant. Tra gyda Santander, bu Peredur yn gweithio mewn canghennau ledled de Cymru, gan gynnwys Casnewydd, Mynwy, Caerffili, Merthyr Tudful, y Coed Duon, Cwmbrân, y Barri, Tonypandy, a Chaerdydd. Ar ôl Santander, daeth Cymdeithas Adeiladu Principality, lle bu Peredur yn gweithio fel Rheolwr Datblygu Busnes ar gyfer cangen morgeisi preswyl y busnes. Ar ôl 13 mlynedd yn y sector ariannol, ymunodd Peredur â Cymorth Cristnogol fel Cydgysylltydd Rhanbarthol De Cymru a Swyddog Etifeddiaeth Cymru gyfan. Yn ystod y cyfnod hwn, ymunodd â Bwrdd Cyfarwyddwyr Alltudion ar Waith, elusen sy'n gweithio i leoli ffoaduriaid. Ei gam nesaf oedd ymuno â Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru, lle bu'n gweithio gyda nifer o grwpiau ffydd ledled Cymru.

Hanes gwleidyddol

Mae Peredur wedi bod yn Gynghorydd Cymunedol ar gyfer Trecenydd yng Nghaerffili ers 2017 ac wedi gwasanaethu am ddwy flynedd fel Cadeirydd Cyngor Cymunedol Penyrheol, Trecenydd ac Energlyn. Cyn hynny, bu'n Gadeirydd Etholaeth Caerffili Plaid Cymru. Yn ymgyrchydd am gyfnod hir dros Plaid Cymru, etholwyd Peredur i'r Senedd y tro cyntaf iddo sefyll yn yr etholiad.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Peredur Owen Griffiths AS