09/07/2014 - Cwestiynau ac Atebion Ysgrifenedig y Cynulliad

Cyhoeddwyd 08/08/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/04/2015

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 2 Gorffennaf 2014 i’w hateb ar 9 Gorffennaf 2014

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau) Mae’n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb. Yn ymarferol, mae’r Gweinidogion yn ceisio ateb rhwng saith ac wyth diwrnod, ond nid yw’n orfodol iddynt wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion yn yr iaith y’u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i’r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Prif Weinidog restru’r holl drafodaethau y mae ef a’i swyddogion wedi’u cael gyda’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd dros y 18 mis diwethaf mewn perthynas â’r cynigion ar gyfer Cylchffordd Cymru? (WAQ67362)

Derbyniwyd ateb ar 29 Gorffennaf 2014

Prif Weinidog (Carwyn Jones): I had informal discussions with the Minister on handling his constituency interest in the Circuit of Wales. I had no discussions with the Minister on the proposals themselves.

 

Gofyn i’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddarparu gwybodaeth ynghylch a fydd unrhyw ran o’r £5 miliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU ar 1 Gorffennaf 2014 i gadw a gwarchod cofebion rhyfel ar gael i warchod cofebion rhyfel yng Nghymru? (WAQ67364)

Derbyniwyd ateb ar 10 Gorffennaf 2014

Weinidog Diwylliant a Chwaraeon (John Griffiths): Of the £5million announced by the UK Government on 1 July 2014 to conserve and protect war memorials £0.5 million is being allocated to Imperial War Museums (IWM) to develop a ‘one stop shop’ website to help communities across the UK find out where information about war memorials can be found.

 

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa gamau y mae’r Gweinidog yn eu cymryd i hyrwyddo defnyddio cynlluniau benthyca gan gyfoedion i gefnogi datblygiad ynni cymunedol yng Nghymru? (WAQ67361)

Derbyniwyd ateb ar 8 Gorffennaf 2014

Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): Peer to Peer lending, along with other alternative sources of finance, is promoted on the Business Wales Finance Zone website, to all Welsh SMEs and social enterprises including those involved with community energy development.

 

Gofyn i’r Gweinidog Tai ac Adfywio

William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru): ): A wnaiff y Gweinidog restru’r holl drafodaethau y mae ef a’i swyddogion wedi’u cael gyda’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd dros y 18 mis diwethaf mewn perthynas â chynigion cynigion Cylchffordd Cymru? (WAQ67363)

Derbyniwyd ateb ar 14 Gorffennaf 2014

Weinidog Tai ac Adfywio (Carl Sargeant): No such discussions have taken place.

 

Gofyn i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd

William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog restru sawl gwaith y mae Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 wedi cael ei defnyddio ym mhob ardal awdurdod lleol unigol yng Nghymru? (WAQ67360)

Derbyniwyd ateb ar 10 Gorffennaf 2014

Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): The Act has been available to Local Authorities since 28 January 2014. We do not collate information in this way.