03/12/2008 - Cynigion â Dyddiad Trafod a Gwelliannau

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

Cynigion a Gwelliannau i’w Trafod ar 03 Rhagfyr 2008

Cynigion a gyflwynwyd ar 26 Tachwedd 2008

NDM4073

Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Elusen adeg y Nadolig - Tymor Ewyllys Da?

NDM4071

William Graham (Dwyrain De Cymru)

Cynulliad Cenedlaethol Cymru;

1. Yn gresynu bwriad Llywodraeth Cynullid Cymru i gefnogi cyflwyno tâl am gofrestru eithriadau gwastraff bob tair blynedd;

2. Yn credu bod y ffioedd hyn yn gyfystyr â threth ychwanegol ar y diwydiant amaethyddol.

3. Yn nodi y bydd y newid hwn yn mynd yn groes i’r nodau a bennwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ei hun i leihau biwrocratiaeth mewn amaethyddiaeth a’r egwyddor taw’r llygrydd ddylai dalu;

4. Yn galw ar Lywodraeth Cynullid Cymru i roi pwysau i gadw’r eithriadau gwastraff amaethyddol presennol yn rhad ac am ddim gydol oes y busnesau, os nad oes newid sylweddol yn eu gweithgarwch.

NDM4072

Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi bod 3ydd Rhagfyr yn Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl;

2. Yn croesawu cyflwyno Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau; ac

3. Yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i fabwysiadu egwyddorion y Confensiwn ym mhob agwedd o bolisïau’r llywodraeth.

Gellir gweld Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau trwy ymweld â'r ddolen ganlynol:

h

ttp://www.un.org/disabilities/default.asp?id=259

Cynigion a gyflwynwyd ar 04 Tachwedd 2008

NDM4050

David Melding (Canol De Cymru)

Yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Gorchymyn Sefydlog 22.50, yn cytuno y caiff David Melding gyflwyno Gorchymyn arfaethedig, i weithredu’r Gorchymyn arfaethedig amlinellol a ddarparwyd ar 27 Medi 2007 dan Reol Sefydlog Rhif 22.48, a Memorandwm Esboniadol.  

Gellir gweld y Gorchymyn arfaethedig amlinellol a’r Memorandwm Esboniadol trwy ymweld â’r ddolen ganlynol:

h

ttp://www.assemblywales.org/bus-home/bus-legislation/bus-leg-measures/business-legislative-ballots/busnes-gorchmynion-cymhwysedd-deddfwriaethol-balot-26-06-07/business-legislative-competence-orders-lco-039.htm

Gwelliannau a gyflwynwyd ar 28 Tachwedd 2008

Cynnig bod y Cynulliad yn penderfynu mabwysiadu’r gwelliannau isod i gynigion:

NDM4072

1. Carwyn Jones (Peny-y-bont ar Ogwr)

Ym mhwynt 3 ar ôl “polisi”, ychwanegu “ar ôl i’r confensiwn gael ei gymeradwyo gan Lywodraeth y DU”.

2. William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i wella mynediad y cyhoedd at hyfforddiant ymwybyddiaeth ynghylch anabledd.