16/05/2023 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddwyd 16/05/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 16/05/2023   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

 

Dydd Mawrth 23 Mai 2023

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                   

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Diweddariad ar Wasanaethau Bysiau (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip: Costau Byw (30 munud)
 • Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Ddeddf Trefn Gyhoeddus – Goblygiadau i Gymru (30 munud)
 • Dadl: Cyfnod 4 y Bil Amaethyddiaeth (Cymru) (15 munud)

 

 

Dydd Mercher 24 Mai 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Bwyd (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Profiadau menywod yn y system cyfiawnder troseddol (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Tom Giffard (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 6 Mehefin 2023

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Creu Capasiti drwy Ofal Cymunedol – Ymhellach yn Gyflymach (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Canllawiau ar Addysg Ddewisol yn y Cartref (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Ymateb y llywodraeth i ail gam cydlunio'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Datblygu Economaidd yn y Canolbarth (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Adolygiad o’r Cysylltiadau rhwng Addysg a Chyflogwyr (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Y Sectorau Technoleg a Seiber (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (30 munud)

 

 

Dydd Mercher 7 Mehefin 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith: Strategaeth a chynllun gweithredu seilwaith gwefru cerbydau trydan Llywodraeth Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Buffy Williams (Rhondda) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 13 Mehefin 2023

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                  

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Prif Weinidog: Codi Proffil Rhyngwladol Cymru – diweddariad ar weithgarwch cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Bil Seilwaith (Cymru) (60 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Datganiad Ansawdd ar gyfer Diabetes (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gwarchodaeth rhag Aflonyddu ar sail Rhyw yn Gyhoeddus (15 munud)

 

 

Dydd Mercher 14 Mehefin 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru) (30 munud)