OPIN-2007- 0034 - Ailsefydlu Pwyllgor Rhanbarth y Gogledd/ Reinstating the North Wales Regional Committee

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON
09/05/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0034 - Ailsefydlu Pwyllgor Rhanbarth y Gogledd/ Reinstating the North Wales Regional Committee

Codwyd gan / Raised By: Eleanor Burnham Tanysgrifwyr / Subscribers: Mark Isherwood 15/05/2007 Brynle Williams 15/05/2007 Darren Millar 15/05/2007 Janet Ryder 23/05/2007 Alun Ffred Jones 23/05/2007 Gareth Jones 23/05/2007 Leanne Wood 31/05/2007 Mike German 13/06/2007

Ailsefydlu Pwyllgor Rhanbarth y Gogledd

Mae’r Cynulliad hwn yn cydnabod pwysigrwydd darparu pwyllgorau rhanbarthol fel fforwm ar gyfer lleisio pryderon lleol a thrafod materion lleol. Mae’r Cynulliad hwn yn nodi gwaith Pwyllgor Rhanbarthol blaenorol y Gogledd o ran archwilio anghenion y Gogledd a chyfleu’r anghenion hynny i Lywodraeth Cynulliad Cymru yng Nghaerdydd. Mae’r Cynulliad hwn yn galw am ailsefydlu Pwyllgor Rhanbarth y Gogledd yn nhrydydd tymor Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Reinstating the North Wales Regional Committee

This Assembly recognises the importance of providing regional committees as forums for voicing local concerns and discussing local issues. This Assembly notes the work of the previous North Wales Regional Committee in examining the needs of North Wales and communicating these needs to the Welsh Assembly Government in Cardiff. This Assembly calls for the re-instatement of the North Wales Regional Committee in the third term of the Welsh Assembly Government.