OPIN-2007-0054 - Gwarchod gweithwyr iechyd sy'n gweithio yn y gymuned/Protecting community-based health workers

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 10/07/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0054 - Gwarchod gweithwyr iechyd sy’n gweithio yn y gymuned/Protecting community-based health workers

Codwyd gan / Raised By: Andrew RT Davies Tanysgrifwyr / Subscribers: Gwarchod gweithwyr iechyd sy’n gweithio yn y gymuned

Mae’r Cynulliad hwn yn bryderus nad yw llawer o weithwyr iechyd a leolir yn y gymuned, pan gânt eu galw i ymweld â chartref yn ystod oriau anghymdeithasol, yn derbyn yr un warchodaeth â gweithwyr mewn proffesiynau eraill.  Mae’r Cynulliad hwn yn gwerthfawrogi’r gwaith y mae staff y GIG yn ei wneud yn achub bywydau, ac mae’n credu na ddylid anfon gweithwyr gofal iechyd allan ar eu pen eu hun yn ystod y nos, a hynny’n aml i ardaloedd lle mae’r risg yn uchel.  Mae’r Cynulliad hwn felly’n galw ar Lywodraeth y Cynulliad i sicrhau bod pob gweithiwr gofal iechyd sy’n ymweld â chartrefi yn ystod oriau anghymdeithasol yn gallu cael rhywun i’w hebrwng, os ydynt yn gofyn am hynny. Protecting community-based health workers

This Assembly is concerned that when many community-based healthcare workers are called out to do a house visit during anti-social hours, they do not receive the same protection as workers in other professions.  This Assembly values the lifesaving work that NHS staff undertake and believes that healthcare workers should not be sent out unaccompanied at night, often to high-risk areas.  This Assembly therefore calls on the Welsh Assembly Government to ensure that all healthcare workers who conduct home visits during anti-social hours are able to be accompanied when they so request.