OPIN-2007- 0062 - Ymgyrch "Paint it Pink" Genesis/Genesis "Paint it Pink" Campaign

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 03/10/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0062 - Ymgyrch "Paint it Pink” Genesis/Genesis "Paint it Pink” Campaign

Codwyd gan / Raised By:

Janice Gregory

Tanysgrifwyr / Subscribers:

Lesley Griffiths 09/10/2007

Irene James 09/10/2007

Mark Isherwood 09/10/2007

Sandy Mewies 09/10/2007

Kirsty Williams 10/10/2007

Leanne Wood 10/10/2007

Rosemary Butler 10/10/2007

Lorraine Barrett 10/10/2007

Paul Davies 11/10/2007

Trish Law 12/10/2007

Christine Chapman 16/10/2007

Helen Mary Jones 17/10/2007

Ymgyrch "Paint it Pink” Genesis

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn cefnogi Ymgyrch "Paint it Pink” Apêl Genesis drwy gydol mis Hydref sy’n annog pobl i beintio un ewin bys yn binc i nodi bod un fenyw o bob deg yn datblygu canser y fron ryw adeg yn ystod eu bywyd yng Nghymru; yn croesawu’r ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r angen i fenywod a dynion archwilio eu bronnau eu hunain yn rheolaidd; yn cydnabod ymroddiad elusennau megis Apêl Genesis i ymdrechu i greu dyfodol heb ganser y fron; ac yn annog pobl i ofyn am gyngor gan eu fferyllydd lleol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall ynghylch hunanarchwiliadau.

Genesis "Paint it Pink” Campaign

The National Assembly supports the Genesis Appeal’s "Paint it Pink” Campaign throughout October which encourages people to paint one fingernail pink to signify the one in ten women who will develop breast cancer at some point in their lives in Wales; welcomes the campaign for raising awareness of the need for both women and men to perform regular breast self-exams; acknowledges the dedication of charities such as the Genesis Appeal in striving to create a future without breast cancer; and encourages people to seek advice from their local pharmacist or other healthcare professional on self-examination.