OPIN-2007- 0092 - Gwrthwynebu alltudio Venera Aliyeva/Opposition to the deportation of Venera Aliyeva

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 27/11/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0092 - Gwrthwynebu alltudio Venera Aliyeva/Opposition to the deportation of Venera Aliyeva

Codwyd gan / Raised By:

Bethan Jenkins

Tanysgrifwyr / Subscribers:

Mohammad Asghar 28/11/2007

Alun Ffred Jones 28/11/2007

Chris Franks 28/11/2007

Helen Mary Jones 28/11/2007

Dai Lloyd 28/11/2007

Janet Ryder 28/11/2007

Leanne Wood 28/11/2007

Nerys Evans 28/11/2007

Gareth Jones 28/11/2007

Gwrthwynebu alltudio Venera Aliyeva

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gwrthwynebu bod teulu sy’n byw yn Abertawe, sef Venera Aliyeva a’i phlant Anna a Murat Memedov, ar fin cael eu halltudio i Azerbaijan lle maent yn wynebu erledigaeth; yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i gyflwyno sylwadau ar frys i Jacqui Smith AS yn y Swyddfa Gartref i ailystyried y penderfyniad i alltudio’r teulu, ac i ganiatáu iddynt ddychwelyd i’w cartref yn Abertawe.

Opposition to the deportation of Venera Aliyeva

The National Assembly for Wales opposes the imminent deportation of the Swansea based family Venera Aliyeva and her children Anna and Murat Memedov to Azerbijan where they face persecution; calls on the Welsh Assembly Government to make urgent representations to Jacqui Smith MP at the Home Office to reconsider the decision to deport the family, and to allow them to return to their Swansea home.