09/02/2010 - Pleidleisiau a Thrafodion

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

Y Trydydd Cynulliad - Cyfarfod Llawn

Pleidleisiau a Thrafodion (178)

Dyddiad: Dydd Mawrth, 9 Chwefror 2010
Amser: 13.30

Eitem 1: Cwestiynau i Brif Weinidog Cymru

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf.

………………………

14.18
Eitem 2: Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

………………………

14.38
Eitem 3: Dadl ar Setliad yr Heddlu

NDM4396 Carwyn Jones (Pen-y-bont ar Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag Adran 84H o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988:

Yn cymeradwyo Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol (Rhif 2) 2010-2011(Setliad Terfynol - yr Heddlu) a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ac a anfonwyd at Aelodau’r Cynulliad drwy’r e-bost ddydd Mawrth 02 Chwefror 2010.

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

NDM4396 Carwyn Jones (Pen-y-bont ar Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag Adran 84H o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988:

Yn cymeradwyo Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol (Rhif 2) 2010-2011(Setliad Terfynol - yr Heddlu) a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ac a anfonwyd at Aelodau’r Cynulliad drwy’r e-bost ddydd Mawrth 02 Chwefror 2010.

Pleidleisiau a Thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

13

6

53

Derbyniwyd y cynnig.

………………………

15.13
Eitem 4: Dadl a chymeradwyo’r gorchymyn drafft, Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Llywodraeth Leol) 2010 o dan Reol Sefydlog 22.34

NDM4397 Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 22.34:

Yn cymeradwyo Gorchymyn Drafft Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Llywodraeth Leol) 2010

Gosodwyd y Gorchymyn drafft a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 02 Chwefror 2010;

Gosodwyd adroddiad Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2 ar Orchymyn Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Llywodraeth Leol) 2010 gerbron y Cynulliad ar 07 Rhagfyr 2009.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 7.35.

………………………

15.49
Eitem 5: Cynnig ar Gonfensiwn Cymru Gyfan

NDM4395 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn penderfynu, yn unol ag adran 104(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, y dylid gwneud argymhelliad i’w Mawrhydi yn y Cyngor i wneud Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor o dan adran 103(1) o’r Ddeddf.

O gofio statws cyfreithiol unigryw’r cynnig, a gofynion arbennig Adran 104 o Ddeddf Llywodraeth Cymru, cynhaliwyd pleidlais wedi’i chofnodi.


Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

NDM4395 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn penderfynu, yn unol ag adran 104(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, y dylid gwneud argymhelliad i’w Mawrhydi yn y Cyngor i wneud Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor o dan adran 103(1) o’r Ddeddf.

O gofio statws cyfreithiol unigryw’r cynnig, a gofynion arbennig Adran 104 o Ddeddf Llywodraeth Cymru, cynhaliwyd pleidlais wedi’i chofnodi.

Pleidleisiau a Thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

53

0

0

53

Derbyniwyd y cynnig.

………………………

17.29
Cyfnod Pleidleisio

………………..............

Daeth y cyfarfod i ben am 17.30

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30 ddydd Mercher 10 Chwefror 2010.

Ysgrifenyddiaeth y Siambr