11/12/2007 - Pleidleisiau a thrafodion

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

Y Trydydd Cynulliad - Cyfarfod Llawn

Pleidleisiau a Thrafodion (36)

Dyddiad: Dydd Mawrth, 11 Rhagfyr 2007
Amser: 2.00pm

Eitem 1: Cwestiynau i Brif Weinidog Cymru
Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 1 a 4 eu grwpio.

.................................

2.55pm
Eitem 2: Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

.................................

3.12pm
Pwynt o drefn
Arweinydd y Tŷ: Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

.................................

3.17pm
Eitem 3: Datganiad gan y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai: Newid yn yr hinsawdd

................................

3.42pm
Eitem 4: Datganiad gan y Gweinidog dros yr Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau: Gwasanaethau Eiriolaeth Plant

................................

4.14pm
Eitem 5: Dadl ar y gyllideb ddrafft

NDM3830 - Andrew Davies (Gorllewin Abertawe):

Cynnig bod y Cynulliad, yn unol â Rheol Sefydlog 27.6:

Yn nodi’r gyllideb ddrafft ar gyfer y blynyddoedd ariannol 2008-2009, 2009-2010 a 2010-2011 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus ar 5 Tachwedd 2007.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"1 Yn mynegi pryder y gallai’r setliad llywodraeth leol arwain at godi’r dreth gyngor neu dorri gwasanaethau.

2 Yn credu, o ystyried y setliad tynn ar gyfer y gyllideb, y dylid gohirio’r ymrwymiadau newydd yn rhaglen Cymru’n Un er mwyn i Lywodraeth Cynulliad Cymru ganolbwyntio ar wasanaethau craidd.”

Gwelliant 2 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu at fethiant Llywodraeth y Cynulliad i sicrhau’r cyllid i gyflawni’r blaenoriaethau a nodwyd ganddi nac i fynd i’r afael ag anghenion pobl Cymru.”

Gwelliant 3 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu at lefel y setliad llywodraeth leol cyfredol gan nad yw’n ddigon i ddiogelu gwasanaethau craidd ac yn galw am adolygiad o’r setliad hwn ar frys.”

Gwelliant 4 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn nodi Adroddiad y Pwyllgor Cyllid (FIN(3)-07-R04) sy’n datgan "bod y ffigurau a gyflwynwyd yn dangos prinder arwyddocaol yn y cyllid cyfalaf a fydd ar gael pan gymerir i ystyriaeth y dagfa o waith cynnal-a-chadw mewn meysydd allweddol ym mholisi’r Llywodraeth”.”

Gwelliant 5 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn nodi bod y gyllideb ddrafft yn darparu cronfeydd ar gyfer Comisiwn i adolygu cyllid y Cynulliad ac na fydd adolygiad o’r fath yn effeithio ar yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant cyfredol na’r adnoddau sydd ar gael i Gymru ar gyfer y tair blynedd nesaf, ac yn gresynu na chyhoeddwyd amserlen ar gyfer gwaith y Comisiwn i adolygu cyllid y Cynulliad.”

Gwelliant 6 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu nad oes darpariaeth ddigonol yn y gyllideb ar gyfer rhaglen buddsoddi cyfalaf y GIG a’r gwaith cynnal a chadw nad yw wedi’i gyflawni hyd yma.”

Gwelliant 7 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu nad oes darpariaeth ddigonol yn y gyllideb ar gyfer rhaglen buddsoddi cyfalaf ym maes addysg a’r gwaith cynnal a chadw nad yw wedi’i gyflawni hyd yma.”

Gwelliant 8 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu nad oes darpariaeth ddigonol yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen buddsoddi mewn seilwaith trafnidiaeth.”

Gwelliant 9 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu at fethiant y Llywodraeth i sicrhau arian canlyniadol o dan fformiwla Barnett yng ngoleuni’r cyllid adfywio a ddarparwyd mewn perthynas â’r Gemau Olympaidd.”

Gwelliant 10 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu at fethiant y Llywodraeth i adfer y waelodlin ar gyfer iechyd a ostyngwyd yn sgil tanwariant yng Ngwasanaeth Iechyd Gwladol Lloegr.”

Gwelliant 11 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn nodi nad yw’r gyllideb ddrafft yn gwneud unrhyw gynnydd tuag at leihau’r bwlch cyllido mewn Addysg Uwch ac ysgolion.”

Gwelliant 12 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu at fethiant parhaus y Llywodraeth i adfer a chynyddu gwerth gwirioneddol cyllidebau tai cymdeithasol.”

Gwelliant 13 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu at y ffaith nad yw’r arian canlyniadol ychwanegol yn sgil "Aiming High for Disabled Children: Better Support for Families" wedi’i gadw ar gyfer plant anabl a’u teuluoedd yng Nghymru.”

Gwelliant 14 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu at fethiant y Llywodraeth i ddod o hyd i ddigon o gyllid ar gyfer amddiffynfeydd rhag llifogydd yng Nghymru.”

Gwelliant 15 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu at fethiant y Llywodraeth i gynnal buddsoddiad termau real mewn diogelwch ar y ffordd.”

Gwelliant 16 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu at fethiant y Llywodraeth i gynnal buddsoddiad termau real mewn rhaglenni i fynd i’r afael â thrais yn y cartref.”

Gwelliant 17 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn nodi effaith yr achosion diweddar o glwy’r traed a’r genau ar gymunedau gwledig a’r methiant i ddarparu digon o iawndal yn y gyllideb ddrafft.”

Gwelliant 18 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn nodi â phryder y diffyg darpariaeth yn y gyllideb ar gyfer ymchwil a datblygu yn y sector iechyd.”

Gwelliant 19 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn nodi â phryder y diffyg darpariaeth yn y gyllideb ar gyfer pwysau ariannol ychwanegol ar Fyrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau.”

Cynhaliwyd pleidlais ar y gwelliannau

Canlyniad y bleidlais:

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 1:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

1

35

52

Gwrthodwyd y gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 2:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

35

53

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 3:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

36

53

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 4:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

36

53

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 5:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

35

52

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 6:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

35

52

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 7:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

35

52

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 8:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

36

53

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 9:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

36

53

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 10:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 11:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 12:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 13:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

1

36

54

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 14:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

36

53

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 15:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 16:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

36

53

Gwrthodwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 17:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

36

54

Gwrthodwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 18:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar gwelliant 19:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

36

53

Gwrthodwyd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

Pleidleisiau a thrafodion

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

16

53

Derbyniwyd y cynnig.

....................................................

Daeth y cyfarfod i ben am 5.52pm

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 12.30pm ddydd Mercher, 12 Rhagfyr 2007

Ysgrifenyddiaeth y Siambr