Paratoi at fynd i gyfarfod pwyllgor

Cyhoeddwyd 14/09/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 22/09/2020   |   Amser darllen munudau

Os gofynnwyd i chi fod yn bresennol mewn cyfarfod pwyllgor, mae'n debyg y gofynnwyd i chi ddarparu gwybodaeth o flaen llaw hefyd. Bydd hyn o gymorth i aelodau'r pwyllgor baratoi eu cwestiynau. Mae hefyd yn ddefnyddiol er mwyn cofnodi gwybodaeth ffeithiol.

Mae llawer o bobl yn defnyddio'r un wybodaeth ar gyfer cyfarfod pwyllgor a ddarparwyd ganddynt (neu y maent wrthi’n ei darparu) mewn ymateb i alwad pwyllgor am dystiolaeth ysgrifenedig a digidol. Os hoffech wneud hyn, rhowch wybod i'r tîm clercio. .

Os hoffech ddarparu rhagor o wybodaeth, rhowch wybod i'r tîm clercio. Bydd y tîm yn rhoi gwybod i chi am y dyddiadau cau.

Clywed Tystiolaeth Lafar

Fel arfer bydd y pwyllgor yn gwahodd pobl i ateb cwestiynau am destun yr ymchwiliad. Gwneir hyn mewn cyfarfod pwyllgor a elwir yn 'sesiwn tystiolaeth lafar'.

Cynhelir sesiynau tystiolaeth lafar yn gyhoeddus fel arfer, a gall pobl eu gwylio ar-lein neu fynd i'r cyfarfod ei hun. Bydd aelodau'r pwyllgor yn gofyn cwestiynau i bobl sy'n rhoi gwybodaeth iddynt (cyfeirir atynt yn aml fel ‘tystion’), a hynny fel arfer am y materion a ddisgrifiwyd yn eu tystiolaeth ysgrifenedig neu fideo / sain.

Bydd y cyfarfod yn cael ei ddarlledu ar Senedd TV. Mae Senedd TV yn darlledu holl gyfarfodydd y Senedd i bobl eu gwylio ar-lein (gallwch hefyd wylio recordiadau o gyn-gyfarfodydd pwyllgor ar www.senedd.tv​). Caiff cofnod ysgrifenedig (neu 'drawsgrifiad') ei gyhoeddi, a chaiff ei anfon at y tystion er mwyn iddynt ei wirio, wythnos ar ôl y cyfarfod. Caiff trawsgrifiad drafft ei gyhoeddi ar dudalennau gwe'r pwyllgor wythnos ar ôl y cyfarfod.

Gelwir pobl sy'n siarad mewn pwyllgorau'n aml yn 'dystion'. Gall y gair hwn godi ofn ar rai pobl, ond y cyfan y mae'n ei olygu yw y bydd y pwyllgor yn gofyn i chi am wybodaeth ychwanegol i helpu gyda'r ymchwiliad.

Bydd pwyllgor yn trafod rhestr o dystion y maent am eu gwahodd i siarad â hwy ac yn cytuno arni. Cyfeirir at y broses hon yn aml fel 'rhoi tystiolaeth lafar'. Bydd tîm clercio’r pwyllgor yn cysylltu â'r bobl hynny i'w gwahodd i ddod i gyfarfod pwyllgor.

Bydd pwyllgor yn cyfarfod mewn ystafell bwyllgora yn adeilad y Senedd fel arfer, ond gallai gyfarfod yn Nhŷ Hywel hefyd (yr adeilad bric coch sydd y tu ôl i'r Senedd), neu mewn lleoliadau eraill ledled Cymru yn achlysurol. Cynhelir mwyafrif o gyfarfodydd pwyllgor yn gyhoeddus, gyda lle ar gael yn yr orielau cyhoeddus i bobl ddod i wylio.

Gall pwyllgorau naill ai gasglu tystiolaeth gan un sefydliad neu unigolion ar y tro, neu gallant drefnu sefydliadau neu unigolion i mewn i baneli.

Defnyddir paneli fel arfer os bydd pwyllgor yn dymuno gofyn cwestiynau tebyg i nifer o wahanol dystion. Gall hyn fod yn ddefnyddiol os oes gan bwyllgor amser cyfyngedig i glywed tystiolaeth. Gall hefyd fod yn ddefnyddiol i dystion sy'n gweithio gyda sefydliadau eraill sy'n ymwneud â meysydd gwahanol o'r un mater.

Gall aelodau pwyllgor ofyn cwestiynau i'r panel cyfan, neu eu cyfeirio at dyst penodol. Os ydych yn rhoi tystiolaeth ar yr un pryd â thyst arall, nid oes yn rhaid i chi ateb cwestiwn os ydych yn fodlon bod tyst arall eisoes wedi ei ateb. Gallwch ddweud wrth y pwyllgor eich bod yn cytuno â'r ateb a ddarparwyd gan y tyst arall.

 

Paratoi ar gyfer cyfarfod pwyllgor

Bydd tîm clercio’r pwyllgor yn cysylltu â chi ynglŷn â rhoi tystiolaeth cyn cyfarfod y pwyllgor. Bydd hyn o leiaf dair wythnos cyn dyddiad y cyfarfod fel arfer, er y gall hyn amrywio, yn enwedig os yw'r pwyllgor yn edrych ar gyfraith newydd bosibl ('craffu ar ddeddfwriaeth').

Gofynnir i chi ddarparu papur ysgrifenedig i'r pwyllgor fel arfer oddeutu 10 diwrnod gwaith cyn y cyfarfod er mwyn nodi'ch barn ar y materion sy'n cael eu hystyried gan y pwyllgor. Bydd y mwyafrif o'r cwestiynau y bydd y pwyllgor yn eu gofyn i chi yn seiliedig ar y materion yr ydych wedi'u nodi yn eich papur.

Os na allwch roi tystiolaeth lafar i'r pwyllgor yn bersonol, cysylltwch â'r tîm clercio a gallant drafod opsiynau eraill â chi. Gallai'r rhain gynnwys rhoi tystiolaeth drwy linc fideo-gynadledda neu sain yn unig. Gwnewch hyn cyn gynted â phosibl ymlaen llaw er mwyn gwneud y trefniadau addas.

Mae sesiynau tystiolaeth mewn pwyllgor wedi'u cyfyngu gan amser, ac fel tyst byddwch yn ymateb i gwestiynau gan Aelodau o'r Senedd yn hytrach na’n rhoi cyflwyniad (felly nid yw PowerPoint ar gael fel arfer).

Sut y gall tîm clercio’r pwyllgor eich helpu chi

Bydd tîm clercio’r pwyllgor yn rhoi gwybod i chi am union ddyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod o leiaf wythnos cyn y cyfarfod, ac yn trefnu i chi gael copi o'r agenda a phapurau'r cyfarfod cyn gynted â phosibl. ​

Gall y tîm clercio hefyd roi gwybod i chi a fydd tystion eraill yn dod i’r un sesiwn â chi. Os bydd tystion eraill yn rhoi tystiolaeth cyn i chi gael eich galw, gallwch ddewis bod yn bresennol yn gynharach er mwyn gwrando ar y dystiolaeth a roddir gan y tystion eraill. Bydd y wybodaeth hon hefyd ar gael ar agenda'r pwyllgor.

Gall y tîm clercio roi cyngor i chi ar yr hyn y gallai'r pwyllgor ei ofyn i chi, er mwyn eich helpu i baratoi ar gyfer y sesiwn. Fodd bynnag, penderfyniad y pwyllgor fydd rhoi brîff i chi o flaen llaw neu beidio, a gall pwyllgor ofyn cwestiynau sydd y tu allan i'r brîff a roddwyd.

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael mewn cyfarfodydd pwyllgor. Fel arfer, nid yw'n bosibl i fwy na dau berson o un sefydliad fod yn bresennol mewn cyfarfod pwyllgor, a dim ond un fel arfer os byddwch yn rhoi tystiolaeth ar yr un pryd â thystion o sefydliadau eraill. Os ydych yn gwybod ymlaen llaw bod sawl person o'ch sefydliad am fod yn bresennol, gall y tîm clercio helpu drwy drefnu seddi yn yr oriel gyhoeddus neu, o bosibl, y tu ôl i fwrdd y Pwyllgor; ond, bydd hyn yn dibynnu ar faint o le sydd ar gael.

Mae pwyllgorau'n deall y gall eistedd wrth y bwrdd a rhoi tystiolaeth lafar mewn pwyllgor ffurfiol godi ofn ar rai pobl. Cyn belled â bod lle yn yr ystafell, caniateir i dystion ddod â rhywun gyda hwy i roi cymorth. Ni fydd y person hwnnw yn rhoi tystiolaeth yn y cyfarfod (ac yn aml ni fyddant yn eistedd wrth y bwrdd yn y cyfarfod) gan nad ydynt yn dyst, ond gallant roi cymorth emosiynol drwy fod yn bresennol yn yr ystafell. Mae rhieni, athrawon ac arweinwyr ieuenctid wedi bod yn bresennol mewn cyfarfodydd yn y gorffennol yn y rôl hon. Gall y tîm clercio roi cyngor penodol ar rôl y person sy'n rhoi cymorth, yn ôl y gofyn.

Gallwch hefyd ofyn i'r tîm clercio helpu gydag:

  • egluro unrhyw jargon / geiriau a ddefnyddir mewn cyfarfodydd pwyllgor nad ydych yn gyfarwydd â hwy (e.e. 'tystiolaeth', 'tyst', 'ymchwiliad', 'craffu'...);
  • egluro'r hyn fydd yn digwydd ar ôl i chi roi tystiolaeth;
  • eich helpu i ymgyfarwyddo ag adeiladau a phrosesau'r Senedd (er enghraifft, efallai y byddwch yn dymuno gwylio cyfarfod pwyllgor cynharach, naill ai mewn person neu drwy Senedd TV);
  • egluro'r rheolau'n ymwneud â gweithdrefnau'r pwyllgor ac ymddygiad mewn cyfarfodydd pwyllgor ffurfiol.


Sut y gallwch chi helpu tîm clercio’r pwyllgor

Mae angen i'r tîm clercio gael y wybodaeth ganlynol cyn i chi ddod i unrhyw gyfarfodydd:

  • enwau a theitl swyddi'r bobl fydd yn bresennol fel tystion. Pan fydd sefydliad yn rhoi tystiolaeth, gall y sefydliad benderfynu pa aelodau neu staff ddylai fod yn bresennol yn y cyfarfod fel arfer. Gall pwyllgorau ofyn i unigolion neu ddeiliaid swydd penodol fod yn bresennol. Os nad ydych wedi rhoi enwau'r cynrychiolwyr o'ch sefydliad i'r tîm clercio, gall tîm diogelwch y Senedd wrthod rhoi mynediad iddynt i'r ystafell lle cynhelir y cyfarfod;
  • os ydych yn gwybod am faterion a allai godi yn ystod y sesiwn tystiolaeth lafar sydd gerbron llys barn ar y pryd, neu achos llys sydd ar fin digwydd, a'ch bod yn rhagweld y gallai'r mater godi, dylech drafod hyn gyda chlerc y pwyllgor;
  • os oes gennych unrhyw anghenion ychwanegol (er enghraifft, os oes gennych nam ar eich golwg neu anghenion penodol o ran mynediad). Mae adeilad y Senedd ac ystafelloedd pwyllgora Tŷ Hywel yn gwbl hygyrch i bobl anabl, a gallwn wneud trefniadau ychwanegol os rhoddir gwybod i ni ymlaen llaw.​