Hysbysiad Preifatrwydd (Ymchwil y Senedd)

Cyhoeddwyd 16/12/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 21/02/2023   |   Amser darllen munudau

Mae'r dudalen hon yn esbonio sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio.

Comisiwn y Senedd yw’r rheolydd data ar gyfer y wybodaeth a roddir gennych, a bydd yn sicrhau y caiff y wybodaeth hon ei diogelu a'i defnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data.

Ein Manylion Cyswllt 

Dylid anfon ymholiadau am y ffordd y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio gennym at y Swyddog Diogelu Data:  

diogelu.data@senedd.cymru

0300 200 6565  

Pa wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch chi: Bydd y mathau canlynol o wybodaeth am ddefnyddwyr y wefan hon yn cael eu prosesu:

  • Cofrestriad ar gyfer y nodwedd tanysgrifio i’r blog (bydd hyn yn cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad e-bost); a
  • Unrhyw adborth ac ymholiadau cyffredinol y byddwch yn eu hanfon.

Pam rydym yn casglu'r wybodaeth hon:

Er mwyn ymgysylltu â'n rhanddeiliaid ac i wella ein gwasanaethau.

Sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio:

Dim ond at ddibenion tanysgrifio y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, neu i ymateb i'ch adborth a gwella ein gwasanaethau ar sail eich adborth.

Sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei storio:

Mae blog Ymchwil y Senedd yn Senedd Cymru yn cael ei gynnal gan Umbraco, sy'n rhan o seilwaith gwefan y Senedd. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei storio’n ddiogel ar ein system TGCh, sy’n cynnwys gwasanaethau cwmwl trydydd parti a ddarperir gan Microsoft. Mae unrhyw drosglwyddo data gan Microsoft y tu allan i'r AEE yn dod o dan gymalau cytundebol lle mae Microsoft yn sicrhau bod data personol yn cael eu trin yn unol â deddfwriaeth Ewropeaidd. I gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd Microsoft yn defnyddio'ch gwybodaeth, gallwch ddarllen eu datganiad preifatrwydd yma.

Gallwch danysgrifio i ddiweddariadau drwy raglen trydydd parti o'r enw Mailchimp.com. Mailchimp. Mae manylion am sut mae MailChimp yn defnyddio'ch gwybodaeth ar gael drwy'r linc hwn: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Gallwch ddewis tanysgrifio i ddiweddariadau rheolaidd a diweddariadau cynnwys wythnosol neu fisol drwy Mailchimp drwy'r linc a ganlyn: http://eepurl.com/iihrND Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

A fydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu neu ei chyhoeddi? 

Data cofrestru:

Na, bydd data cofrestru’n cael eu defnyddio gan staff Comisiwn y Senedd sy'n gweinyddu'r blog

Ymholiadau ac adborth cyffredinol: 

Rydym yn croesawu eich adborth. Os na all Senedd Cymru ateb eich ymholiad, byddwn yn cysylltu â chi ac yn gofyn a ydych am i ni anfon yr ymholiad at y sefydliad perthnasol i’w ateb. Os byddwch yn cysylltu â ni i ofyn am wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid inni gysylltu ag eraill i gael y wybodaeth honno. Os byddwch yn gofyn cwestiwn technegol, efallai y bydd angen inni ei anfon at ein cyflenwyr technoleg. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion personol i neb wrth ymdrin â'ch ymholiad, oni bai eich bod yn rhoi caniatâd inni wneud hynny.

Am faint o amser y byddwn yn cadw eich gwybodaeth: 

Data cofrestru:

Ar ôl tanysgrifio, bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw nes i chi ddewis dad-danysgrifio. Gall tanysgrifwyr ddiweddaru eu dewisiadau neu ddad-danysgrifio o'r rhestr bostio hon ar unrhyw adeg drwy glicio ar y lincs sydd ar ddiwedd yr e-bost. 

Ymholiadau ac adborth cyffredinol: 

Ar ôl ateb eich ymholiad, byddwn yn cadw cofnod o'ch neges am dair blynedd at ddibenion archwilio.

Gwefannau eraill: Nid yw'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefannau eraill y mae linc iddynt o'r wefan hon. Dylech gofio hyn pan fyddwch yn symud i wefan arall, a dylech darllen datganiad preifatrwydd unrhyw wefan sy'n casglu gwybodaeth bersonol.  Mae linc ar y wefan hon i’r canlynol:

Twitter https://twitter.com/privacy

Ein seiliau cyfreithiol ar gyfer casglu, cadw a defnyddio’ch gwybodaeth bersonol 

Mae cyfraith diogelu data yn nodi seiliau cyfreithiol amrywiol sy’n caniatáu i ni gasglu, dal a defnyddio eich gwybodaeth bersonol. At ddibenion prosesu’r data personol a ddarperir gennych, rydym yn dibynnu ar y seiliau cyfreithiol a ganlyn:

Mae angen prosesu’r data fel rhan o dasg a gyflawnir er budd y cyhoedd

I sicrhau bod y Comisiwn yn gallu ceisio adborth er mwyn gwella ymgysylltiad cyhoeddus y Senedd, rydym yn dibynnu ar ein 'tasg gyhoeddus' wrth brosesu'ch adborth mewn perthynas â blog Ymchwil y Senedd.

Mae er budd y cyhoedd bod y Senedd yn gallu ymgysylltu â rhanddeiliaid yn effeithiol. Mae'r Comisiwn yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o ymgysylltu â rhanddeiliaid ar ran y Senedd fel rhan o'i swyddogaeth statudol i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar y Senedd at ei dibenion. Gall y Senedd hefyd roi cyfarwyddiadau arbennig neu gyffredinol i'r Comisiwn at ddibenion swyddogaethau'r Comisiwn, neu mewn cysylltiad â hwy, lle gall fod angen hyrwyddo ac ymgysylltu â rhanddeiliaid drwy ddefnyddio blog Ymchwil y Senedd. Yn olaf, mae gan y Comisiwn swyddogaeth statudol i hyrwyddo ymwybyddiaeth y cyhoedd ar gyfer system gyfredol etholiadau’r Senedd neu unrhyw system sydd ar y gweill, ac o lywodraethau datganoledig yng Nghymru. Mewn rhai achosion, gellir defnyddio blog Ymchwil y Senedd i hyrwyddo ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r systemau hyn.

Felly, mae'n angenrheidiol i'r Comisiwn gasglu adborth am ei ddulliau ymgysylltu, gan gynnwys blog Ymchwil y Senedd, a defnyddio'r wybodaeth a gesglir i wella'r ffordd y mae'n ymgysylltu â rhanddeiliaid. Mae'r gwelliant parhaus hwn yn caniatáu i'r Comisiwn sicrhau ei fod yn ymgysylltu â rhanddeiliaid mor effeithiol â phosibl ac yn hyrwyddo gwell diddordeb a chyfranogiad yng ngwaith y Senedd.

Caniatâd

Byddwn yn dibynnu ar eich caniatâd i ddefnyddio'r manylion cofrestru a chyswllt rydych chi wedi dewis eu rhoi i ni. Gallwch roi’r manylion hyn wrth gofrestru ar gyfer y gwasanaeth tanysgrifio i’r blog neu roi adborth.

Byddwn hefyd yn gofyn am eich caniatâd cyn trosglwyddo unrhyw ran o'ch data personol sy’n cael ei roi mewn adborth i'n cyflenwyr technoleg os oes unrhyw un o'r cwestiynau rydych yn eu codi yn dechnegol eu natur ac angen ymateb arbenigol.

Gallwch chi dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.

Data personol categori arbennig

Efallai y byddwn yn prosesu data personol categori arbennig fel rhan o adborth os byddwch yn dewis eu rhoi. Diffinnir data personol categori arbennig fel data sy’n cynnwys data sy’n datgelu hil neu darddiad ethnig, credoau crefyddol neu athronyddol, cyfeiriadedd rhywiol a data sy’n ymwneud ag iechyd. Byddwn yn prosesu unrhyw ddata categori arbennig perthnasol amdanoch chi ac unrhyw un arall y soniwch amdanynt yn eich adborth.

Bydd data categori arbennig sy’n cael eu rhoi mewn adborth yn cael eu prosesu ar y sail bod hynny’n angenrheidiol am resymau sydd o fudd sylweddol i'r cyhoedd (fel y darperir yn unol ag Erthygl 9(2)(g) o’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, a ddarllennir ar y cyd â pharagraff 6 o Atodlen 1 i Ddeddf Diogelu Data 2018), a hynny am y rhesymau a amlinellir mewn perthynas â’n ‘tasg gyhoeddus’ uchod. Nid oes rhaid i chi ddarparu data personol categori arbennig i ni wrth roi adborth.

Os byddwch yn codi cwestiwn yn eich adborth nad yw'n dod o fewn cylch gwaith y Senedd na'r Comisiwn, gallwn ofyn am eich caniatâd penodol i drosglwyddo eich data personol categori arbennig i sefydliad trydydd parti perthnasol fel y gall ymateb. Dyma fydd hefyd yn digwydd lle mae data personol categori arbennig wedi'i gynnwys mewn adborth y mae angen ei roi i'n cyflenwyr technoleg oherwydd bod cwestiwn rydych chi'n ei godi yn dechnegol ei natur ac yn gofyn am ateb arbenigol.

Gallwch chi dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.

Eich hawliau

Fel gwrthrych data, mae gennych nifer o hawliau. Mae'r hawliau sy'n berthnasol yn dibynnu ar y seiliau cyfreithiol yr ydym yn dibynnu arnynt i ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Ni fydd yr hawliau hynny yn berthnasol ym mhob achos, a bydd y Comisiwn yn cadarnhau ai dyna yw’r achos pan fyddwch yn gwneud cais. 

Mae'r hawliau'n cynnwys yr hawl i ofyn am fynediad at eich gwybodaeth bersonol eich hun, a elwir weithiau'n ‘gais am fynediad at ddata gan y testun’.

At hynny, mae gennych yr hawl i ofyn y canlynol oddi wrthym ni:

  • bod unrhyw wybodaeth anghywir sydd gennym amdanoch yn cael ei chywiro (sylwer ei bod yn ofynnol i chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am unrhyw newidiadau i'ch gwybodaeth bersonol);
  • bod gwybodaeth amdanoch chi yn cael ei dileu (mewn amgylchiadau penodol);
  • ein bod yn rhoi'r gorau i ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion penodol neu mewn amgylchiadau penodol; a
  • bod eich gwybodaeth yn cael ei darparu i chi neu drydydd parti mewn fformat cludadwy (eto, mewn rhai amgylchiadau).

Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth diogelu data, gofyn cwestiwn neu gwyno am y ffordd y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data drwy un o’r dulliau a ddangosir uchod.

Ceisiadau am wybodaeth a wneir i’r Comisiwn 

Os gwneir cais am wybodaeth o dan ddeddfwriaeth mynediad at wybodaeth, mae’n bosibl y bydd angen datgelu’r wybodaeth a gawsom gennych yn llawn neu’n rhannol.  Dim ond os yw’n ofynnol yn ôl y gyfraith y byddwn yn gwneud hynny.     

Sut i gwyno 

Gallwch gwyno i'r Swyddog Diogelu Data os ydych chi'n anhapus â sut rydyn ni wedi defnyddio'ch data.  Gellir gweld y manylion cyswllt uchod. 

Yn dilyn cwyn, os byddwch yn parhau i fod yn anfodlon ar ein hymateb, gallwch hefyd gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (yr ICO). 

Cyfeiriad yr ICO yw:      

Information Commissioner’s Office  

Wycliffe House  

Water Lane  

Wilmslow  

Swydd Gaer  

SK9 5AF  

Rhif y llinell gymorth: 0303 123 1113 

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi'r fersiwn ddiweddaraf ar y dudalen hon. Drwy ymweld â'r dudalen hon yn rheolaidd, byddwch yn ymwybodol o'r wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill, os byddwn yn gwneud hynny o gwbl. 

Diweddarwyd Rhagfyr 2020