Pobl y Senedd

Kirsty Williams AS

Kirsty Williams AS

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Heb Grŵp

Brycheiniog a Sir Faesyfed

Y Gweinidog Addysg

Y Gweinidog Addysg

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Kirsty Williams yn eu rôl fel Aelod o’r Senedd, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Kirsty Williams yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/about/cabinet/writingtoministers/?skip=1&lang=cy


Canolfan Cyswllt Cyntaf Llywodraeth Cymru: 0300 0604400

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47: Yn cymeradwyo Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru). Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

I'w drafod ar 05/03/2021

Mae'r Aelod yn nodi pwynt pwysig. Pan fo plentyn sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn gallu teithio'n ddiogel gyda'u cyfoedion ardrafnidiaeth ysgol, mae hynny'n rhywbeth i'w ystyried, on...

Y Cyfarfod Llawn | 27/06/2018

Wel, mae'n rhaid imi ddweud, o ranaddysg ysgol orfodol, mae'n rhaid i bob awdurdod lleol gydymffurfio â'r Mesur teithio gan ddysgwyr, sy'n datgan yn glir pwy sy'n gymwys a phwy nad...

Y Cyfarfod Llawn | 27/06/2018

Yn gyntaf, a gaf fiddweud bod nifer fawr iawn o blant yn teithio i'r ysgol ar drafnidiaethcyhoeddus ac yn gwneud hynny'n llwyddiannus ac yn ddiogel bob dydd? Mewn gwirionedd, mae trafnidi...

Y Cyfarfod Llawn | 27/06/2018

Wel, wrth gwrs, Darren, rwy'nderbyn yn llwyr fod yna bwysau cyllidoo fewn y system addysg, gan mai fi sy'n gorfod gwneudy gwaith annymunol o wneud y dewisiadau anodd hynny, ond mae arnaf...

Y Cyfarfod Llawn | 27/06/2018

Wel, Darren, wrth gwrs, pan founo bob pedwar rhiantyn mynegi nad ydynt yn gwblfodlonag addysg uwchradd eu plant, hoffwn weld y ffigur hwnnw'n gwella. Rwy'n awyddus i bob rhiantyng Nghymru...

Y Cyfarfod Llawn | 27/06/2018

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Kirsty Williams AS

Bywgraffiad

Roedd Kirsty Williams yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 1999 ac Ebrill 2021. Hwn oedd ei bywgraffiad pan fu adael.

Hanes personol

Ganed Kirsty yn Taunton i rieni o Gymru. Pan oedd hi’n dair oed, symudodd y teulu i bentref Bynea yn sir Gaerfyrddin, ac yno y cafodd ei magu.  Erbyn hyn, mae Kirsty yn byw ar fferm y teulu ger Aberhonddu gyda’i gŵr au tair merch ifanc.

Cafodd ei haddysg yn ysgol gynradd y pentref yn sir Gaerfyrddin ac yna yn Ysgol St Michael, Llanelli.

Cefndir proffesiynol

Astudiodd Kirsty ym Mhrifysgol Manceinion a Phrifysgol Missouri cyn gweithio yng Ngholeg Sir Gâr ac yna i gwmni bach yng Nghaerdydd fel Swyddog Marchnata Gweithredol.

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Kirsty Williams i’r Cynulliad am y tro cyntaf ym mis Mai 1999.  Ym mis Rhagfyr 2008, daeth yn arweinydd ar Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru a hi oedd yr arweinydd benywaidd cyntaf ar unrhyw un o’r pedair prif blaid wleidyddol yng Nghymru. Mae wedi cadeirio’r Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Pwyllgor Safonau Ymddygiad a’r Pwyllgor Cynaliadwyedd.

Roed Kirsty yn Weinidog Addysg yn ystod y Pumed Senedd.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Trydydd Cynulliad (PDF, 466KB)

Cofrestr Buddiannau – Yr Ail Gynulliad (PDF, 362KB)

Cofrestr Buddiannau – Y Cynulliad Cyntaf (PDF, 307KB)

Tymhorau yn y swydd

  1. 07/05/1999 - 30/04/2003
  2. 02/05/2003 - 02/05/2007
  3. 04/05/2007 - 31/03/2011
  4. 06/05/2011 - 05/04/2016
  5. 06/05/2016 - 28/04/2021

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Kirsty Williams AS