Pobl y Senedd

Russell George AS

Russell George AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Sir Drefaldwyn

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygu cynlluniau cyflawni a gweithredu i gefnogi'r datganiadau ansawdd cyhoeddedig o ran canser, cyflyrau'r galon, gofalu am y rhai...

Wedi'i gyflwyno ar 21/01/2022

A wnaiff y Gweinidog ddarparu rhestr o'r datganiadau ansawdd presennol sy'n cael eu datblygu i gefnogi'r Fframwaith Clinigol Cenedlaethol, ynghyd ag amserlen ar gyfer eu cyhoeddi?

Wedi'i gyflwyno ar 21/01/2022

Manteision adfer camlas Trefaldwyn: edrych ar gynnydd a manteision y gwaith adfer parhaus sy'n cael ei wneud gan grŵp angerddol o unigolion, gwirfoddolwyr a sefydliadau lleol.

I'w drafod ar 19/01/2022

A wnaiff y Gweinidog ddarparu tystiolaeth bod pasbortau brechlyn yn gweithio o ran cyflawni eu hamcanion?

Wedi'i gyflwyno ar 12/01/2022

A wnaiff y Gweinidog ddarparu canran yr achosion o COVID-19 cadarnhaol sydd wedi'u cysylltu â chlybiau nos?

Wedi'i gyflwyno ar 17/12/2021

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau amcanion y pàs COVID?

Wedi'i gyflwyno ar 14/12/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Russell George AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Blaenoriaethau cyfredol Russell yw cadw a gwella gwasanaethau cyhoeddus lleol i bobl Sir Drefaldwyn. Mae Russell hefyd yn teimlo'n angerddol am annog pobl iau i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus ac mae'n awyddus i gefnogi ac annog busnesau newydd a thwf busnesau bach. Roedd Russell yn chwarae rhan fawr yn y gwaith o hyrwyddo ffordd osgoi'r Drenewydd ac mae'n ymgyrchu dros wella band eang yn ardaloedd gwledig Cymru. Mae hefyd wedi gwrthwynebu'n gryf ddatblygiad tyrbinau gwynt ar y tir ledled canolbarth Cymru. Mae ei ddiddordebau personol yn cynnwys cadw'n iach. Ef yw Llywydd Cyngor Sgowtiaid Ardal Sir Drefaldwyn a Dirprwy Lywydd Cymdeithas Clefyd Niwronau Motor Sir Drefaldwyn. Mae hefyd yn aelod o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn, ac yn aelod o Hope Church yn y Drenewydd; felly mae wedi bod yn rhan o lawer o brosiectau sy'n cefnogi'r gymuned.

Hanes personol

Ganed Russell yn y Trallwng ym 1974 a chafodd ei fagu yn Sir Drefaldwyn ac yno yr aeth i’r ysgol. Mae ganddo radd mewn Astudiaethau Gwybodaeth a’r Cyfryngau o Brifysgol Canolbarth Lloegr.

Cefndir proffesiynol

Cyn cael ei ethol i'r Senedd, roedd Russell yn gynghorydd tref, yn llywodraethwr ysgol, yn aelod o Fwrdd Coleg Powys, ac yn aelod o Bwyllgor Rheoli Theatr Hafren.

Hanes gwleidyddol

Russell George yw’r Aelod o Senedd Cymru dros Sir Drefaldwyn ac mae wedi cynrychioli’r etholaeth er 2011. Russell yw Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Economi a Thrafnidiaeth, ac mae ei rôl fel llefarydd ar ran Grŵp Ceidwadwyr Cymru hefyd yn cynnwys cyfrifoldeb am Ganolbarth Cymru. Mae wedi cadeirio Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Senedd Cymru ers 2016. Etholwyd Russell i Gyngor Sir Powys yn 2008 ac roedd yn aelod o fwrdd rheoli gweithredol y Cyngor rhwng 2008 a 2011. Pan etholwyd ef i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2011, fe’i penodwyd yn Weinidog yr Wrthblaid dros yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy cyn dod yn Weinidog yr Wrthblaid dros Amaethyddiaeth a Materion Gwledig rhwng 2014 a 2016. Ym mis Mai 2016, etholwyd Russell i'r Cynulliad gyda mwyafrif cynyddol. Rhwng 2013 a 2016, sefydlodd y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyfathrebu Digidol ac ef oedd cadeirydd y Grŵp hwn a oedd yn ymgyrchu dros welliannau o ran y graddau yr oedd band eang cyflym iawn a signal ffonau symudol ar gael yng Nghymru ac, yn ystod y Pedwerydd Cynulliad, roedd yn aelod gweithgar o Bwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a Phwyllgor Deisebau y Cynulliad.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Russell George AS