Pobl y Senedd

Hannah Blythyn AS

Hannah Blythyn AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Delyn

Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol

Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Hannah Blythyn yn eu rôl fel Aelod o’r Senedd, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Hannah Blythyn yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru:

Canolfan Cyswllt Cyntaf Llywodraeth Cymru: 0300 060 4400

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 12/01/2022

Y Cyfarfod Llawn | 12/01/2022

A gaf fi ddiolch i’r Aelod am ei gwestiwn a’i ddiddordeb yn y mater hwn? Rwy’n siŵr y gall Aelodau ar draws y Senedd gytuno y dylid cael consensws a gwaith trawsbleidiol ar hyn o ystyried...

Y Cyfarfod Llawn | 12/01/2022

Mae Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 wedi gwella’r ffocws ar nodi a mynd i’r afael â pheryglon caethwasiaeth fodern, rhoi cymorth i oroeswyr a dod â chyflawnwyr o flaen eu gwell. Rydym yn...

Y Cyfarfod Llawn | 12/01/2022

Diolch i'r Aelod am y cwestiwn ac am dynnu sylw at waith cyngor Mynwy a'r gwaith a wnaethoch yn eich rôl fel arweinydd hefyd. Gwn fod nifer o enghreifftiau, o bob rhan o'r wlad, o wahanol...

Y Cyfarfod Llawn | 24/11/2021

Y Cyfarfod Llawn | 24/11/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Hannah Blythyn AS

Bywgraffiad

Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae blaenoriaethau gwleidyddol Hannah yn cynnwys gwthio i greu rhagor o swyddi da, cyfleoedd da a buddsoddiad o’r tu allan i ogledd-ddwyrain Cymru, ochr yn ochr â sicrhau bod ein cymunedau lleol a’n gwasanaethau yn ffynnu.

Mae diddordebau polisi penodol gan Hannah mewn: cyflogaeth; yr economi; seilwaith; cydraddoldebau; addysg; pobl ifanc; tai; gofal cymdeithasol ac iechyd meddwl.

Hanes personol

Mae Hannah yn ymfalchïo ei bod yn dod o’r Gogledd ac o Gei Connah. Aeth hi i ysgol Sant Richard Gwyn yn y Fflint a bellach mae’n byw yn yr Wyddgrug. Ar ôl gadael yr ysgol, astudiodd Hannah ym Mhrifysgol De Montfort yng Nghaerlŷr ac ers hynny mae wedi gweithio ledled Sir y Fflint, Cymru a’r DU.

Cefndir proffesiynol

Cyn cael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 5 Mai 2016, roedd Hannah yn gweithio i undeb llafur Unite am bron i ddegawd. Yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bu’n cyflawni gwaith o ran arweiniad polisi a gwaith gwleidyddol ar gyfer yr Undeb yng Nghymru, gan arwain ar nifer o ymgyrchoedd llwyddiannus gan gynnwys: gweithredu ar gosbrestru; gwell cyfiawnder i ddioddefwyr clefydau cysylltiedig ag asbestos; gwarchodaeth i weithwyr gwledig yng Nghymru; a chyflog byw i weithwyr y GIG yng Nghymru.

Yn y gorffennol, bu Hannah yn gweithio i elusen fach, ac mae hefyd wedi gweithio i Aelod Seneddol yn Sir y Fflint ac yn y sector lletygarwch yn y sir.

Hanes gwleidyddol

Mae Hannah wedi bod yn weithgar yn y mudiad llafur ac ym maes gwleidyddiaeth ddemocrataidd yng Nghymru am nifer o flynyddoedd, ac mae’n edrych ymlaen at ddatblygu’r cyfraniad hwn fel Aelod Cynulliad. Mae hi’n gyn-gadeirydd y gangen LGBT Llafur ac roedd yn weithgar yn yr ymgyrch am briodasau cyfartal.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2016 - 28/04/2021
  2. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Hannah Blythyn AS