Pobl y Senedd

Suzy Davies AS

Suzy Davies AS

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Gorllewin De Cymru

Comisiynydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Mae'r Senedd hon: 1. Yn nodi bod Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc, dan arweiniad Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, yn dathlu gofalwyr ifanc ledled y DU. 2. Yn dathlu'r cyfraniadau a w...

I'w drafod ar 18/03/2021

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer adfywio canol trefi?

Wedi'i gyflwyno ar 11/03/2021

Pa bwerau newydd sydd ar gael i awdurdodau lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru i'w galluogi i ddelio â storio coed gwastraff, yn sgil y tanau naddion pren yn Heol-y-Cyw yn 2016?

Wedi'i gyflwyno ar 03/03/2021

Pa sicrwydd y gall Llywodraeth Cymru ei roi y bydd y £9.8 miliwn o gyllid ychwanegol i gefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael ei ddefnyddio i gefnogi dysgwyr byddar?

Wedi'i gyflwyno ar 17/02/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y bydd cyllideb 2021-22 o fudd i'r broses o adfywio canol trefi yng Ngorllewin De Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 03/02/2021

Pa feini prawf y bydd Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio i benderfynu pryd y bydd atyniadau ymwelwyr awyr agored yn gallu ailagor?

Wedi'i gyflwyno ar 28/01/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Suzy Davies AS

Bywgraffiad

Roedd Suzy Davies yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 2011 ac Ebrill 2021. Hwn oedd ei bywgraffiad pan fu adael.

Mae gan Suzy swyddfa hefyd yn:

1A Bryn yr Orsaf,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 1EA

Rhif Ffôn: 01656 646432

Hanes personol

Mae Suzy yn briod ac mae ganddi ddau fab.

Cefndir proffesiynol

Ar ôl gyrfa ym myd marchnata a rheoli yn y celfyddydau, cymhwysodd Suzy fel cyfreithiwr, gan weithio mewn nifer o feysydd o deuluoedd sy’n agored i niwed i gynllunio treth.

Mae wedi hyfforddi fel mentor i weithio gyda throseddwyr ifanc ac wedi mentora gyda Prime Cymru. Bu Suzy hefyd yn ymddiriedolwraig i nifer o brosiectau plant. Bu’n cynnal Clwb Swyddi ac yn gwirfoddoli gyda grwpiau cymorth cymunedol, gan gynnwys Cyfeillion a Theuluoedd Carcharorion yng ngharchar Abertawe. Mae wedi ysgrifennu ar gyfer nifer o gyhoeddiadau ac roedd yn un o sylfaenwyr Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Cymru.

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Suzy Davies AS