Pobl y Senedd

Mike Hedges AS

Mike Hedges AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru a chydweithredol

Grŵp Llafur Cymru

Dwyrain Abertawe

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Sut y penderfynir pa amodau sy'n cael eu dewis ar gyfer y peilotiaid sy'n cael eu crybwyll yn y cynllun clefydau prin?

Wedi'i gyflwyno ar 10/08/2022

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau beth fydd rôl Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru o ran rhoi mynediad at ofal arbenigol?

Wedi'i gyflwyno ar 10/08/2022

A wnaiff y Gweinidog egluro beth fydd y broses ar gyfer datblygu Llwybrau Cymru Gyfan ar gyfer trin afiechydon prin?

Wedi'i gyflwyno ar 10/08/2022

Pa sylwadau a gaiff y Gweinidog i Archwilio Cymru ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynglŷn â honiadau bod y ddau sefydliad yn bygwth diswyddo ac ailgyflogi staff, o ystyried barn...

Wedi'i gyflwyno ar 10/08/2022

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i atal Chwaraeon Cymru rhag ceisio darparwr allanol i redeg Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai a chymryd drosodd cyflogaeth ei staff y...

Wedi'i gyflwyno ar 10/08/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu amddiffyn hawl defnyddwyr Cymru i ddewis a ydynt yn prynu cynhyrchion bwyd sy'n cynnwys cynhwysion penodol ymhellach i gynlluniau Llywodraeth y DU i d...

Wedi'i gyflwyno ar 10/08/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Mike Hedges AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae diddordebau Mike yn cynnwys chwaraeon, yr Urdd a chorau. Mae Mike yn gysylltiedig â Chyfeillion y Ddaear, Oxfam ac Amnest Rhyngwladol ac mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys addysg, tai, llywodraeth leol, darpariaeth chwaraeon ac amddifadedd cymdeithasol.

Hanes personol

Mae Mike wedi byw yn Nhreforys ers blynyddoedd, ond cafodd ei eni yn Mhlasmarl. Mae'n briod ag Anne ac mae ganddynt ferch, Catrin, sy'n mynd i Prifysgol Bangor. Aeth i ysgolion ym Mhlasmarl, Parklands a Phenlan ac yna i brifysgolion Abertawe a Chaerdydd.

Cefndir proffesiynol

Yn wreiddiol, gweithiodd Mike fel gwyddonydd ymchwil ar gyfer British Steel ym Mhort Talbot, ac fe dreuliodd 27 mlynedd fel darlithydd cyfrifiadureg ym Mhontypridd cyn dod yn Aelod Cynulliad.

Hanes gwleidyddol

Fe gynrychiolodd Mike ward Treforys ar Gyngor Abertawe rhwng 1989 a 2012 ac fe gafodd sawl swydd o fewn y cyngor, gan gynnwys Arweinydd y Cyngor. Mae wedi bod yn llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ym meysydd gwasanaethau cymdeithasol a gwybodaeth.

Mae'n diddori ym maes addysg, ac mae Mike wedi bod yn llywodraethwr Prifysgol Abertawe, Athrofa Abertawe, Ysgolion Cyfun Mynyddbach a Threforys a Choleg Abertawe, ac mae'n gadeirydd y llywodraethwyr ar gyfer ysgolion cynradd Glyncollen ac Ynystawe ar hyn o bryd.

Bu hefyd yn gyfarwyddwr anweithredol ymddiriedolaeth GIG Abertawe rhwng 1999 a 2005.

Asedau’r Cyfryngau

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Mike Hedges AS