Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Yn ystod y gwanwyn 2021, mae rhaglen waith y Pwyllgor wedi canolbwyntio ar effaith y pandemig COVID-19 ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, a’r ffordd y cafodd yr effaith hon ei rheoli.

Amcanion Strategol, Blaenoriaethau’r Pwyllgor a Blaenraglen Waith

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cynnwys y meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.

Aelodau'r Pwyllgor