Cymorthdaliadau teithio

Cyhoeddwyd 07/05/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 04/12/2020   |   Amser darllen munudau

Yn unol â'r newidiadau diweddar i Lefelau Rhybudd Covid-19 Llywodraeth Cymru, mae adeilad y Senedd wedi bod yn agor fesul cam.

Ar hyn o bryd, mae adeilad y Senedd ar agor rhwng dydd Llun a dydd Iau, 09.00 – 16.30 neu tan ddiwedd busnes y Senedd, a bydd angen i chi archebu tocyn am ddim i ymweld.

Byddwn yn rhannu ein cynlluniau ar gyfer ailagor ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar ein gwefan, felly cofiwch ein dilyn ni yno os nad ydych chi’n gwneud hynny eisoes. 

Bydd ysgolion a cholegau - gan gynnwys grwpiau ieuenctid - yng Nghymru sydd y tu allan i radiws 10 milltir (siwrnai ddwyffordd o 20 milltir) o'r Senedd ym Mae Caerdydd yn derbyn cymhorthdal ar gyfer eu hymweliad addysgol â'r Senedd. Ni fydd ysgolion a cholegau sydd o fewn radiws o 10 milltir i Fae Caerdydd yn gymwys i wneud cais am gymhorthdal.

Gall ysgolion a cholegau hawlio un cymhorthdal teithio ym mhob blwyddyn academaidd ar ôl ymweliad addysgol â'r Senedd.

Ni all ysgolion a cholegau hawlio'r cymhorthdal teithio os nad yw eu hymweliad yn cael ei drefnu ymlaen llaw a'i gynnal gan swyddogion addysg y Senedd.

Dylid trefnu ymweliadau addysgol o leiaf dair wythnos ymlaen llaw. I drefnu ymweliad addysg cysylltwch â ni drwy e-bost neu dros y ffôn ar 0300 200 6565. Cynghorir ysgolion i archebu'n gynnar er mwyn osgoi siom gan y bydd y sesiynau sydd ar gael yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

Gall ysgolion hawlio milltiroedd ar gyfer y pellter dychwelyd mwyaf uniongyrchol i'r Senedd, wedi'i gyfrifo drwy 'Google Maps', ar gyfer un bws ym mhob blwyddyn academaidd. Cyfrifir y costau ar £1 y filltir ar gyfer cerbyd a logir.

Mae'r Senedd yn cadw'r hawl i ganslo unrhyw archeb os na ellir cynnal ymweliad addysgol am unrhyw reswm. Bydd y Senedd yn digolledu ysgolion os caiff archeb a gadarnhawyd ei chanslo a'r costau wedi'u hysgwyddo gan y darparwr sy'n teithio.

Os yw mwy nag un ysgol yn cael ei letya o fewn un slot ymweld, un cymhorthdal yn unig a delir os ydynt yn teithio ar yr un bws. Ar yr un ymweliad, dim ond os ydynt yn teithio ar wahanol fysiau y gall ysgolion dderbyn taliadau ar wahân.

Dylai trefnwyr yr ymweliad sicrhau bod cymhareb staff a myfyrwyr y grŵp sy'n ymweld yn cydymffurfio â chanllawiau eu hawdurdod lleol ac asesiad risg iechyd a diogelwch y Senedd. Mae'r staff addysgu yn gyfrifol am ddiogelwch ac ymddygiad da eu disgyblion bob amser.

Nid yw'r Senedd yn gyfrifol am ddiogelwch unigolion sy'n teithio i'r Senedd ac oddi yno.

Gall grwpiau colegau hawlio un cymhorthdal ar gyfer pob cwrs.