Yn unol â'r newidiadau diweddar i Lefelau Rhybudd Covid-19 Llywodraeth Cymru, mae adeilad y Senedd wedi bod yn agor fesul cam.

Ar hyn o bryd, mae adeilad y Senedd ar agor rhwng dydd Llun a dydd Iau, 09.00 – 16.30 neu tan ddiwedd busnes y Senedd, a bydd angen i chi archebu tocyn am ddim i ymweld.

Byddwn yn rhannu ein cynlluniau ar gyfer ailagor ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar ein gwefan, felly cofiwch ein dilyn ni yno os nad ydych chi’n gwneud hynny eisoes. 

Cyrraedd yma

Mae'n hawdd dod o hyd i ystâd y Senedd. Gallwch gyrraedd yn y car, ar y trên, mewn bws, neu ar feic.

Cyfeiriad

Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

+44 (0)300 200 6565

Cyfarwyddiadau

Bws

Mae bws y Baycar Rhif 6 yn gadael Gorsaf Heol-y-Frenhines Caerdydd, Plas Dumfries, Heol y Brodyr Llwydion, Heol Eglwys Fair neu Orsaf Ganolog Caerdydd bob 10 munud ac mae'n stopio yn Pierhead Street ac o flaen Canolfan Mileniwm Cymru sydd gerllaw'r Senedd.

Mae bysiau rhif 7 ac 8 yn gadael Heol y Gamlas a Heol y Porth yn .ôl eu trefn bob chwarter awr ac yn stopio ar Pierhead Street, taith fer (oddeutu 200 metr) o'r Senedd, Tŷ Hywel a'r Pierhead.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan y Baycar [sy'n agor mewn ffenestr porwr newydd]

 

Trên

Mae gwasanaethau’n rhedeg bob 12 munud o Orsaf Heol y Frenhines, Caerdydd i Orsaf Bae Caerdydd. Mae’r orsaf ychydig funudau o’r Senedd, Tŷ Hywel ac adeilad y Pierhead.

 

O’r Ffordd

O'r Gorllewin, gadewch yr M4 ar gyffordd 33, dilynwch yr A4232 i gyfeiriad Bae Caerdydd, a dilynwch yr arwyddion i Senedd Cymru, CF99 1SN.

O'r Dwyrain, hadewch yr Mr ar gyffordd 29, dilynwch yr A48 ac yna'r A4232 i Fae Caerdydd a dilynwch yr arwyddion i Senedd Cymru, CF99 1SN.

 

Parcio Ceir

Y maes parcio agosaf yw’r parc ceir aml-lawr ‘Q-Park’ ar Stryd Pierhead sydd yn daith gerdded fer o’r Senedd. Gellir cael disgownt i archebion parcio ymlaen llaw gan ddefnyddio’r cod 'SEN’. Gallai fod parcio Talu ac Arddangos ar y stryd ar gael yn agos at Ystâd y Senedd ar Harbour Drive neu mae maes parcio Talu ac Arddangos oddi ar Stryd Stuart.

Parcio i Bobl Anabl

Mae lleoedd parcio ar gael ar gyfer pobl anabl ym maes parcio’r Senedd drwy drefniant ymlaen llaw. Yn achos cyfarfodydd gydag Aelodau a Gweinidogion gallwch drefnu drwy gysylltu â swyddfeydd preifat Aelodau’r Senedd neu drwy gysylltu â’r swyddogion perthnasol yn y Senedd. Er mwyn dod i’r Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgorau neu ar gyfer ymweliad â’r Senedd a drefnwyd ymlaen llaw, gallwch drefnu lle parcio drwy gysylltu â ni drwy switsfwrdd y Senedd. Mae lift allanol ar gael ar gyfer ymwelwyr sy'n anabl wrth yr ardal parcio i'r anabl tu allan i'r Senedd. 

Fel arfer mae angen rhoi o leiaf 24 awr o rybudd, ynghyd â gwybodaeth am y cerbyd a’r gyrrwr. Rhaid i ymwelwyr ddangos bathodyn parcio i bobl anabl wrth gyrraedd.

 

Parcio Bws

Cysylltwch â ni am fap yn nodi ble y gall bysiau adael ymwelwyr.

 

Beicio/Cerdded

Mae llwybr ‘Taith Taf’ yn rhedeg o Aberhonddu ar hyd yr afon, drwy ganol y brifddinas, cyn dod i’w derfyn ger y Basn Hirgrwn y tu allan i’r Senedd ym Mae Caerdydd. Hefyd, mae llwybr i feicwyr a cherddwyr ar hyd yr A4232 o Barc Manwerthu Bae Caerdydd.

 

Tacsi

Mae nifer o gwmnïau tacsi yn cynnig gwasanaeth o ganol y brifddinas i Fae Caerdydd. Mae arosfannau tacsi ar gael ar draws y ddinas, yn cynnwys y tu allan i Orsaf Reilffordd Caerdydd Canolog, ger Neuadd Dewi Sant ac ar waelod Park Place.