Yn unol â'r newidiadau diweddar i Lefelau Rhybudd Covid-19 Llywodraeth Cymru, mae adeilad y Senedd wedi bod yn agor fesul cam.

Ar hyn o bryd, mae adeilad y Senedd ar agor rhwng dydd Llun a dydd Iau, 09.00 – 16.30 neu tan ddiwedd busnes y Senedd, a bydd angen i chi archebu tocyn am ddim i ymweld.

Byddwn yn rhannu ein cynlluniau ar gyfer ailagor ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar ein gwefan, felly cofiwch ein dilyn ni yno os nad ydych chi’n gwneud hynny eisoes. 

Nid Senedd yr Aelodau’n unig yw hon – mae hi’n Senedd i chi hefyd.

Dyma brif adeilad cyhoeddus Senedd Cymru a phrif ganolfan democratiaeth a datganoli yng Nghymru. Mae’n adeilad agored – adeilad y mae croeso i chi ddod iddo i gael paned yn yr Oriel ar y llawr uchaf, neu i wylio’r Senedd wrth ei waith yn yr orielau cyhoeddus ar y llawr canol, sef y Neuadd. Yn ogystal a chroesawu ymwelwyr, rydym wedi rhoi cyfle i artistiaid, perfformwyr a chantorion ddangos eu doniau a chynnal gwahanol arddangosfeydd a gweithgareddau yn yr adeilad hwn. Wedi’r cyfan, mae hon yn Senedd sy’n agored i bawb.

Mae hi hefyd yn Senedd gynaliadwy. Defnyddiwyd llechi a derw o Gymru a deunyddiau cynaliadwy eraill wrth ei hadeiladu. Caiff ei gwresogi mewn ffordd gynaliadwy hefyd; mae’r system gyfnewid gwres daear, er enghraifft, yn defnyddio gwres o waelod yr hen ddoc a oedd yma ymhell cyn datblygu ardal Bae Caerdydd.

Mae’r Senedd yn symbol o gynaliadwyedd a democratiaeth, ond yn fwy na hynny, mae’n symbol o’r Gymru newydd sy’n edrych yn hyderus tua’r dyfodol. Rwy’n mawr obeithio y byddwch yn mwynhau’r wefan hon ac y bydd yn berthnasol ac yn fuddiol i chi. Croeso i’r ddemocratiaeth newydd. Dyma ddatganoli ar waith ac rydych chi’n rhan ohono.

Y Senedd, Bae Caerdydd

Pethau i'w gwneud

Siambr wide angle

Mae tryloywder yn greiddiol i’r Senedd. 

Cewch eistedd yn yr oriel gyhoeddus a gwylio democratiaeth ar waith.  Mae'r 60 Aelod o'r Senedd i gyd yn cwrdd yn y Siambr ar gyfer y Cyfarfod Llawn bob prynhawn Mawrth a phob prynhawn Mercher (yn ystod tymor yr ysgol). Mae seddi ar gael ar y diwrnod fel arfer, ond mae modd archebu seddi ymlaen llaw.
Gallwch hefyd wylio cyfarfodydd pwyllgorau o'r orielau cyhoeddus. Gofynnwch yn Nerbynfa'r Senedd, darllenwch ein sgriniau gwybodaeth i'r cyhoedd, neu ewch i’n calendr i ddarganfod beth sy’n digwydd heddiw.

Gwylio ar Senedd.tv

Hygyrchedd

Mae'r Senedd a'r Pierhead yn gwbl hygyrch i’r holl ymwelwyr.

I'n hymwelwyr anabl, rydym yn cynnig mannau parcio y gellir eu neilltuo ymlaen llaw, rampiau, lifftiau i bob man cyhoeddus a thoiled â theclyn codi. Mae cadeiriau olwyn ar gael i'w benthyg yn ystod eich ymweliad, ac mae gan bob oriel gyhoeddus fannau ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae seddi cyfforddus hefyd yn frith drwy'r adeilad.

Mae gennym arwyddion mewn braille, dolenni sain clyw ar bob desg yn y dderbynfa a phob oriel gyhoeddus, ac rydym yn croesawu cŵn cymorth. 
Ar gyfer ymwelwyr ag awtistiaeth a gwahaniaethau synhwyraidd: rydym yn croesawu ymweliadau paratoadol gan ofalwyr a helpwyr, ac mae gennym ystafell dawel ar gael i'w defnyddio ar gais.
Ar gyfer ymwelwyr anneuaidd, mae gennym doiledau niwtral o ran rhywedd yn y Senedd a'r Pierhead er hwylustod i chi.