Mynd i Gyfarfod Llawn

Cyhoeddwyd 01/09/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 01/09/2021   |   Amser darllen munudau

Yn unol â'r newidiadau diweddar i Lefelau Rhybudd Covid-19 Llywodraeth Cymru, mae adeilad y Senedd wedi bod yn agor fesul cam.

Ar hyn o bryd, mae adeilad y Senedd ar agor rhwng dydd Llun a dydd Iau, 09.00 – 16.30 neu tan ddiwedd busnes y Senedd, a bydd angen i chi archebu tocyn am ddim i ymweld.

Byddwn yn rhannu ein cynlluniau ar gyfer ailagor ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar ein gwefan, felly cofiwch ein dilyn ni yno os nad ydych chi’n gwneud hynny eisoes. 

 

Mae croeso cynnes i chi ddod i’r Senedd i eistedd yn yr Oriel Gyhoeddus a gwylio'r Cyfarfod Llawn yn y Siambr. Mae'r Oriel Gyhoeddus yn lle cwbl hygyrch: mae lle ar gyfer cadeiriau olwyn, mae’r sesiwn yn cael ei darlledu’n fyw ar sgrin yn union o'ch blaen, a darperir clustffonau ar gyfer y ffrwd sain.

Y Cyfarfod Llawn yw cyfarfod o’r 60 Aelod o’r Senedd, ac fe’i cynhelir yn y Siambr ac ar-lein bob prynhawn Mawrth a phrynhawn Mercher. Mae'r Cyfarfod Llawn yn dechrau am 13.30 ac yn gorffen am 18.00, ond gall hyn amrywio weithiau.

I weld beth sy’n cael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn, ewch i agenda'r Cyfarfod Llawn ar gyfer y diwrnod hwnnw. Bydd copïau ar gael ar y ddesg wybodaeth. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Archebu seddi

Bydd angen i chi archebu eich sedd cyn mynd i adeilad y Senedd. Gallwch archebu hyd at wythnos ymlaen llaw. 

I archebu tocyn:  

Os na allwch ddod ar y diwrnod mwyach, rhowch wybod i ni a gallwn ailddyrannu eich sedd/seddi. Gallwch hefyd wylio’r Cyfarfod Llawn yn fyw neu archif o'r cyfarfodydd ar Senedd.tv..

 

Yn ystod eich ymweliad:

Mae gennym fesurau ar waith i gadw ein hymwelwyr, staff ac Aelodau yn ddiogel, sef:

 • caiff seddi eu dyrannu er mwyn cadw pellter rhwng grwpiau;
 • gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw pellter o 2 fetr bob amser rhyngoch chi ac unrhyw un nad yw’n byw yn yr un aelwyd â chi;
 • bydd eich man eistedd yn cael ei lanhau cyn i chi gyrraedd ac eto pan fyddwch yn gadael;
 • mae system unffordd ar waith o amgylch yr adeilad;
 • bydd angen i bawb dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus drwy gydol eich ymweliad, oni bai eich bod wedi eich eithrio
 • ni chaniateir i chi fynd yn ôl i mewn i’r adeilad ar ôl i chi adael. Cadwch hyn mewn cof wrth gynllunio’ch ymweliad;
 • efallai y byddwn rydym yn rhannu’ch gwybodaeth â Thracio ac Olrhain (track and trace).

 

Ystyriaethau cyn ymweld

 • peidiwch â dod i’r adeilad os oes gennych unrhyw symptomau covid, neu os cawsoch gyfarwyddiadau i hunan-ynysu, neu os oes gan unrhyw un yn eich cartref symptomau covid;
 • bydd codau QR ar gyfer ap hysbysiadau COVID-19 y GIG yn cael eu harddangos pan fyddwch yn cyrraedd. Os nad ydych eisoes wedi lawrlwytho'r ap, byddem yn eich annog i wneud hynny;
 • caniatewch tua 15 munud ar gyfer mynd drwy’r broses ddiogelwch;
 • efallai y bydd ciw byr y tu allan i'r adeilad cyn mynd i mewn;
 • peidiwch â dod â llawer o eiddo gyda chi, gan fod gennym ni system ddiogelwch debyg i faes awyr ac mae’r holl ymwelwyr ac eiddo yn cael eu sganio;
 • bydd ein toiledau a'n cyfleuster Changes Places ar agor, ond bydd yr ystafell gotiau a’r caffi ar gau ac ni fydd mynediad cyffredinol o amgylch yr adeilad.
 • ar ôl y broses ddiogelwch bydd aelod o dîm y dderbynfa yn rhoi trosolwg cryno o'r hyn i'w ddisgwyl yn yr adeilad.

Eich ymddygiad yn ystod y Cyfarfod Llawn

Rhaid sicrhau bod pob dyfais electronig, fel ffonau symudol a gliniaduron, yn ddistaw.

Mae’n bosibl y cewch eich gwahardd o'r Oriel Gyhoeddus os byddwch chi'n ymddwyn mewn modd afreolus neu aflonyddgar, neu os byddwch chi'n tarfu ar fusnes y Senedd.

Pan ddewch i’r Cyfarfod Llawn, rhaid i chi beidio â:

 • bod dan ddylanwad alcohol na chyffuriau;
 • peri tramgwydd i ymwelwyr eraill;
 • siarad yn uchel na tharfu ar y cyfarfod mewn unrhyw ffordd;
 • dod â bwyd a diodydd i'r oriel;
 • defnyddio e-sigaréts yn ystod y cyfarfod;
 • tynnu lluniau yn ystod y cyfarfod.