01/02/2022 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddwyd 01/02/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 02/02/2022   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 8 Chwefror 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Covid Hir (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Cap ar Brisiau Ynni (45 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol (15 munud)
 • Dadl: Cyllideb Ddrafft 2022-2023 (120 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 9 Chwefror 2022

Busnes y Llywodraeth        

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionnydd) - Rheolaethau rhent (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionnydd) (30 munud)

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 15 Chwefror 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19 (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Cyflog Byw Gwirioneddol i Weithwyr Gofal Cymdeithasol (45 munud)
 • Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 9A) 2022 (30 munud)
 • Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig De-ddwyrain (Cymru) (Diwygio) 2022 (15 munud)
 • Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Swyddogaethau Trafnidiaeth) (Addasiadau Canlyniadol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2022 (15 munud)
 • Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022 (15 munud)
 • Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2022 (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau (15 munud)
 • Dadl: Setliad yr Heddlu 2022-23 (30 munud)

 

 

Dydd Mercher 16 Chwefror 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar ddeiseb P-05-949 Arbed Yr Hen Ysgol Ganolradd i Ferched Y Bont-Faen rhag ei Dymchwel (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer – Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 1 Mawrth 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Pwysau Iach, Cymru Iach 2022-2024 (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Cynllun Plant a Phobl Ifanc (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Urddas yn ystod mislif (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Cynllun Gweithredu newydd ar Anableddau Dysgu (45 munud)
 • Rheoliadau Wyau (Cymru) 2022 (15 munud)
 • Dadl: Cymraeg 2050: Adroddiad Blynyddol 2020-21 (60 munud)

 

 

 

Dydd Mercher 2 Mawrth 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol Aelod: Alun Davies (Blaenau Gwent) - effaith gorlifoedd stormydd (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Rhys ab Owen (Canol De Cymru) (30 munud)