02/11/2021 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddwyd 02/11/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 02/11/2021   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 9 Tachwedd 2021

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Yr Economi Sylfaenol (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Cymru ac Affrica (45 munud)
 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2021 (20 munud)
 • Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2021 (15 munud)
 • Dadl: Cynnwys Pleidleiswyr (60 munud)
 • Dadl: Cofio a chefnogi cymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru (60 munud)

 

Dydd Mercher 10 Tachwedd 2021

Busnes y Llywodraeth        

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Janet Finch-Saunders (Aberconwy) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 16 Tachwedd 2021

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Y Rhaglen Dileu TB Buchol (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg:  Llafaredd a Darllen Plant (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Gwarant i Bobl Ifanc (45 munud)

 

Dydd Mercher 17 Tachwedd 2021

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (45 munud)

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Senedd ar gyfer 2022-23 (30 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod – y Bil Bwyd (Cymru) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Huw Irranca-Davies (Ogwr) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 23 Tachwedd 2021

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Prif Weinidog:  Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig Cymru (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19 (45 munud)
 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 20) 2021 (20 mins)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu (Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmniau a Ddiddymwyd) (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil y Lluoedd Arfog (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) (15 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg 2020-21 ac ail adroddiad 5 mlynedd y Comisiynydd (60 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru (30 munud)

 

Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau i Gomiswn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015: Craffu ar y broses o roi’r ddeddf ar waith (60 mun)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer – Jane Bryant (Gorllewin Casnewydd) (30 munud)