07/03/2023 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddwyd 07/03/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/03/2023   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diwygio Deintyddiaeth (45 munud)
 • Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023 (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) (30 munud)
 • Dadl: Ail Gyllideb Atodol 2022-23 (15 munud)
 • Dadl: Cyfnod 4 y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) (15 munud)

 

 

 

Dydd Mercher 15 Mawrth 2023

 

Dim busnes wedi'i drefnu.

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 21 Mawrth 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)  
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)  
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) (60 munud) 
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (30 munud) 
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Ein Cenhadaeth Genedlaethol (30 munud) 
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar y Rhaglen Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng (30 munud) 
 • Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Newid Rhestrau ac Apelau) (Cymru) 2023 (15 munud)   
 • Dadl: Pedwerydd Adroddiad Blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru Ebrill 2021 – Rhagfyr 2022 (30 munud) 
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol Estyn 2021-22 (60 munud) 

 

 

Dydd Mercher 22 Mawrth 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 28 Mawrth 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Mynediad at Wasanaethau Gofal Sylfaenol (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Diweddariad ar y Papur Gwyn ar Dacsis a Cherbydau Hurio Preifat (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Y Rhaglen o’r Newydd ar gyfer dileu TB (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Adnodd – Yn cefnogi’r Cwricwlwm i Gymru (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Caffael (30 munud)

 

 

Dydd Mercher 29 Mawrth 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau i Gomiswn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud) 
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)
 • Dadl Fer: Huw Irranca-Davies (Ogwr) (30 munud)