07/11/2023 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddwyd 07/11/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/11/2023   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn  

 

Dydd Mawrth 14 Tachwedd 2023

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                           

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Sicrhau Treth Gyngor Decach (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Gofal Sylfaenol (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar y Gwerthusiad o’r Cod Ymarfer Awtistiaeth a Niwrowahaniaeth (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Data ar Leoliadau Tomenni Glo (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Hawliau Plant (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Dileu TB Buchol (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cymraeg 2050: Adroddiad Blynyddol 2022 i 2023 (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Anghenion Seilwaith Trawsyrru Trydan Cymru ar gyfer Sero Net (30 munud)
 • Rheoliadau Diogelwch Adeiladau (Disgrifiad o Adeilad Risg Uwch) (Cyfnod Dylunio ac Adeiladu) (Cymru) 2023 (15 munud)
 • Gorchymyn Cynlluniau Masnachu Allyriadau Cerbydau 2023 (15 munud)
 • Cynnig i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) (5 munud)
 • Dadl: Cyfnod 4 Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) (15 munud)

 

 

Dydd Mercher 15 Tachwedd 2023

 

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

Busnes y Senedd  

 • Cwestiynau i Gomiswn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Senedd ar gyfer 2024-25 (30 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod – Jenny Rathbone (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2023

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                      

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud):
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Diwygio’r Flwyddyn Ysgol (30 munud)
 • Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 a Gorchymyn Digartrefedd (Addasrwydd Llety) (Cymru) 2015 (Diwygio) 2023 (10 munud)
 • Dadl: Cyfnod 3 Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) (180 munud)

 

 

Dydd Mercher 22 Tachwedd 2023

 

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

 

Busnes y Senedd  

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar ddeiseb P-06-1356: Cyflwyno mesurau diogelwch cynhwysfawr ar gyffordd 'Mynegbost' yr A477 (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Samuel Kurtz (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2023

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                            

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud):
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Diweddariad ar roi diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cynllun Gweithredu HIV – datganiad blynyddol ar gynnydd (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cynnydd Llywodraeth Leol tuag at Sero Net (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Canlyniad yr ymgynghoriad ‘Ailgydbwyso Gofal a Chymorth’ (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Diogelwch Adeiladau (30 munud)

 

 

Dydd Mercher 29 Tachwedd 2023

 

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Datganiad gan Sam Rowlands: Cyflwyno Bil Arfaethedig Aelod – y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol - Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: Archwilio hen berthynas mewn oes newydd (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Gweithrediad mesurau interim diogelu'r amgylchedd 2022-23 (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: James Evans (Brycheiniog a Sir Faesyfed) (30 munud)