08/02/2022 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddwyd 08/02/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 08/02/2022   |   Amser darllen munudau

 

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 15 Chwefror 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19 (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Cyflog Byw Gwirioneddol i Weithwyr Gofal Cymdeithasol (45 munud)
 • Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 9A) 2022 (30 munud)
 • Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-ddwyrain (Cymru) (Diwygio) 2022 (15 munud)
 • Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Swyddogaethau Trafnidiaeth) (Addasiadau Canlyniadol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2022 (15 munud)
 • Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022 (15 munud)
 • Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2022 (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau (15 munud)
 • Dadl: Setliad yr Heddlu 2022-23 (30 munud)

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 16 Chwefror 2022

Busnes y Llywodraeth        

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Rhys ab Owen (Canol De Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar ddeiseb P-05-949 Arbed yr Hen Ysgol Ganolradd i Ferched y Bont-faen rhag ei Dymchwel (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer – Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 1 Mawrth 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Pwysau Iach: Cymru Iach 2022-2024 (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Cynllun Plant a Phobl Ifanc (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Urddas yn ystod mislif (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Cynllun Gweithredu newydd ar Anableddau Dysgu (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cymraeg 2050 – y camau nesaf (45 munud)
 • Rheoliadau Wyau (Cymru) 2022 (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau (15 munud)

 

 

 

Dydd Mercher 2 Mawrth 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Alun Davies (Blaenau Gwent) - effaith gorlifoedd stormydd (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Rhys ab Owen (Canol De Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 8 Mawrth 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19 (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (45 munud)
 • Dadl: Cyfraddau Treth Incwm Cymru (15 munud)
 • Dadl: Cyllideb Derfynol 2022-23 (60 munud)
 • Dadl: Setliad Llywodraeth Leol 2022-23 (60 munud)

 

 

 

 

Dydd Mercher 9 Mawrth 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a'r Trefnydd (45 munud)

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)
 • Dadl Fer – John Griffiths (Dwyrain Casnewydd) (30 munud)