10/01/2023 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddwyd 10/01/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 10/01/2023   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 17 Ionawr 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Blaenoriaethau Economaidd a Chysylltiadau Llywodraeth y DU (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar Wcráin (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu (30 munud)
 • Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a'r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2023 (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Esgyll Siarcod (30 munud) 
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl) (45 munud)
 • Dadl Ystyriaeth Gychwynnol ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (45 munud)

 

 

Dydd Mercher 18 Ionawr 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 mun)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Dyfodol bysiau a threnau yng Nghymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl fer: Janet Finch-Saunders (Aberconwy) (30 munud)

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 24 Ionawr 2023


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diwrnod Cofio'r Holocost 2023 (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Targedau Ynni Adnewyddadwy (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Gwella Ysgolion a'r Dirwedd Wybodaeth (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cyfrifiad 2021 – Canlyniadau o ran y Gymraeg (30 munud)
 • Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022 (15 munud)
 • Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2023 (15 munud)

 

 

Dydd Mercher 25 Ionawr 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 mins)

 

Busnes y Senedd 

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 mun)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol: Costau cynyddol: yr effaith ar ddiwylliant a chwaraeon (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl fer: Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy) (30 munud)

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 31 Ionawr 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Adroddiad Interim y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cynllunio Cymraeg mewn Addysg (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoli dolur rhydd feirysol y gwartheg a’r clafr mewn defaid yng Nghymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cynllun Gwella Gwasanaethau Canser (30 munud)

 

 

Dydd Mercher 1 Chwefror 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 mun)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar absenoldeb disgyblion (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl fer: Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) (30 munud)