11/10/2016 - Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddwyd 11/10/2016   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 11/10/2016

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 18 Hydref a dydd Mercher 19 Hydref 2016
Toriad: dydd Llun 24 Hydref 2016 – dydd Sul 30 Hydref 2016
Dydd Mawrth 1 Tachwedd a dydd Mercher 2 Tachwedd 2016
Dydd Mawrth 8 Tachwedd a dydd Mercher 9 Tachwedd 2016

 

Dydd Mawrth 18 Hydref 2016 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Cyllideb Ddrafft 2017-18 (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Y Rhaglen i Ddileu TB Buchol (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Dyfodol Gwasanaethau Bysiau yng Nghymru (30 munud)
 • Dadl:  Adroddiad Blynyddol 2015-16 Comisiynydd y Gymraeg (60 munud)

Dydd Mercher 19 Hydref 2016

Busnes y Cynulliad

 • Nodi 50 mlynedd ers trychineb Aberfan (10 munud)

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor gan gynnwys Ffoaduriaid, Ceiswyr Lloches a Phlant ar eu Pen eu Hunain (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Bil Cymru Llywodraeth y DU (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer – Neil McEvoy (Canol De Cymru) (30 munud)

 

Toriad: dydd Llun 24 Hydref 2016 – dydd Sul 30 Hydref 2016

 

Dydd Mawrth 1 Tachwedd 2016 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Yr Adolygiad Seneddol i Wasanaethau Iechyd a Gofal (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Y Targed o 20,000 o Dai Fforddiadwy (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Canolbwyntio ar Allforion (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Parodrwydd ar gyfer y Gaeaf (30 munud)
 • Dadl:  Adolygiad Blynyddol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer 2015-2016 (60 munud)

Dydd Mercher 2 Tachwedd 2016

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)
 • Dadl Fer – Hannah Blythyn (Delyn) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 8 Tachwedd 2016 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (60 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Cymru Hanesyddol (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Nodi Dydd y Cofio a Chefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Cymru o Blaid Affrica (30 munud)

Dydd Mercher 9 Tachwedd 2016

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (120 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer – Julie Morgan (Gogledd Caerdydd) (30 munud)