12/09/2023 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddwyd 12/09/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 12/09/2023   |   Amser darllen munudau

 

 Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

 

Dydd Mawrth 19 Medi 2023

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                   

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) (60 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Fesurau Arbennig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (45 munud)
 • Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 9) 2023 (15 munud)
 • Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol ynghylch Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) (15 munud)

 

 

Dydd Mercher 20 Medi 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2022 – 23 (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 26 Medi 2023

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                    

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cadernid y System Iechyd a Gofal Cymdeithasol (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Siarter Iaith: Fframwaith Cenedlaethol (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip: Costau Byw (30 munud)

 

 

Dydd Mercher 27 Medi 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar ddeiseb P-06-1332 Ariannu ymchwil brechlyn i amddiffyn gwiwerod coch rhag feirws marwol brech y gwiwerod (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Luke Fletcher (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 3 Hydref 2023

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                   

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Rheolau Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy) (Cymru) 2023 (15 munud)

 

Dydd Mercher 4 Hydref 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai – Yr hawl i gael tai digonol (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Adroddiad Blynyddol ar Cyfoeth Naturiol Cymru - 2022-23 (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Mark Isherwood (Gogledd Cymru) (30 munud)