14/06/2022 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddwyd 14/06/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 14/06/2022   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

 

Dydd Mawrth 21 Mehefin 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Wythnos Ffoaduriaid 2022: Iacháu (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Pride, a’r Cynnydd o ran y Cynllun Gweithredu LHDTC+ (30 munud)
 • Dadl: Cyfnod 3 y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) (300 munud)

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 22 Mehefin 2022

Busnes y Llywodraeth        

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)

 

 

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad: Pedwerydd Adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9 (15 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Mabon ap Gwynfor - cyfraniad grwpiau cymunedol yn ystod y pandemig (60 munud)  
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad Blynyddol ar Cyfoeth Naturiol Cymru (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Jenny Rathbone (Canol Caerdydd) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 28 Mehefin 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Rheoliadau Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Deddfwriaeth Sylfaenol) 2022 (15 munud)
 • Dadl: Cyfnod 4 y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) (15 munud)
 • Cyfnod pleidleisio (15 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Gwerthuso a Gwella Addysg a Dysgu yng Nghymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol i Bobl sy’n Gadael Gofal (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Haf o Hwyl 2022 (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Strategaeth ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2022-2026 (30 munud)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 29 Mehefin 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (45 munud)

 

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Datganiad Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21 (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Aros yn iach? Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru (60 munud)
 • Dadl ar ddeiseb P-06-1277: Achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Rhaid i Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg gadw gofal brys 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, dan arweiniad meddyg ymgynghorol (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 5 Gorffennaf 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Diweddariad ar Gyllidebu ar Sail Rhywedd (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Iechyd Menywod (30 munud)
 • Dadl: Cyfnod 3 Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) (Cymru) (120 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud)  
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)  
 • Datganiad Cadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad: Y Weithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o'r Senedd (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud) 
 • Dadl Fer: John Griffiths (Dwyrain Casnewydd) (30 munud)