15/02/2022 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddwyd 15/02/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 15/02/2022   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 1 Mawrth 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Pwysau Iach: Cymru Iach 2022-2024 (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Cynllun Plant a Phobl Ifanc (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Urddas yn ystod mislif (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Cynllun Gweithredu newydd ar Anableddau Dysgu (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cymraeg 2050 – y camau nesaf (45 munud)
 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2022 (20 munud)
 • Rheoliadau Wyau (Cymru) 2022 (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau (15 munud)

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 2 Mawrth 2022

Busnes y Llywodraeth        

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Alun Davies (Blaenau Gwent) - effaith gorlifoedd stormydd (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – John Griffiths (Dwyrain Casnewydd) (30 munud)

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 8 Mawrth 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19 (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (45 munud)
 • Rheoliadau Etholiadau Lleol (Diwygiadau Amrywiol a Chanlyniadol) (Cymru) 2022 (15 munud)
 • Dadl: Cyfraddau Treth Incwm Cymru (15 munud)
 • Dadl: Cyllideb Derfynol 2022-23 (60 munud)
 • Dadl: Setliad Llywodraeth Leol 2022-23 (60 munud)

 

 

 

 

Dydd Mercher 9 Mawrth 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd (45 munud)

 

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)
 • Dadl Fer – Rhys ab Owen (Canol De Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 15 Mawrth 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol, rhaglen fuddsoddi 2022-23 (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Diweddariad ar y Strategaeth Ddigidol (45 munud)
 • Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) (60 munud)
 • Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol ynghylch y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) (5 munud)

 

 

 

 

Dydd Mercher 16 Mawrth 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

 

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau i Gomiswn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Janet Finch-Saunders (Aberconwy) - Cynllunio morol yng Nghymru (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Gareth Davies (Dyffryn Clwyd) (30 munud)