18/01/2022 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddwyd 18/01/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 18/01/2022   |   Amser darllen munudau

 

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 25 Ionawr 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Y wybodaeth ddiweddaraf am gaffael (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diwygio Cyllid Hosbisau (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diwrnod Cofio'r Holocost (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Cyflawni ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau 2019/22 (45 munud)

 

 

 

Dydd Mercher 26 Ionawr 2022

Busnes y Llywodraeth        

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 10.5 i benodi Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Russell George (Sir Drefaldwyn) (30 munud)

 

 

 

 

Dydd Mawrth 1 Chwefror 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Lansio’r Gronfa Integreiddio Rhanbarthol newydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Ymchwilio i ddiwygio’r Diwrnod ysgol a’r flwyddyn ysgol (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Mis Hanes LGBTQ+ (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Cymru ac Ewrop – rheoli perthynas newydd (45 munud)
 • Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) 2022 (5 munud)
 • Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021 (5 munud)
 • Dadl: Adroddiad Effaith Blynyddol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (60 munud)

 

Dydd Mercher 2 Chwefror 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a'r Trefnydd (45 munud)

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – James Evans (Brycheiniog a Maesyfed) (30 munud)

 

 

 

 

Dydd Mawrth 8 Chwefror 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Covid Hir (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Arloesi ym maes Ynni Adnewyddadwy (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ansawdd Dŵr (45 munud)
 • Dadl: Cyllideb Ddrafft 2022-2023 (120 munud)

 

 

Dydd Mercher 9 Chwefror 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionnydd) (30 munud)