21/03/23 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddwyd 21/03/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 21/03/2023   |   Amser darllen munudau

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 28 Mawrth 2023

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                             

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Mynediad at Wasanaethau Gofal Sylfaenol (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Diweddariad ar y Papur Gwyn ar Dacsis a Cherbydau Hurio Preifat (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Y Rhaglen Ddiwygiedig ar gyfer Dileu TB (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Adnodd – Cefnogi’r Cwricwlwm i Gymru (30 munud)
 • Rheoliadau Diodydd Alcoholaidd (Diwygio) (Cymru) 2023 (5 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Caffael (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) (30 munud)
 • Dadl: Cyfnod Terfynol Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (15 munud)

 

Dydd Mercher 29 Mawrth 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau i Gomiswn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog: Pleidleisio Drwy Ddirprwy (15 munud)
 • Cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog: Newidiadau Amrywiol (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud) 
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)
 • Dadl Fer: Huw Irranca-Davies (Ogwr) (30 munud)

 

 

Dydd Mawrth 25 Ebrill 2023

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                  

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Gorchymyn Contractau Adeiladu (Eithrio) (Cymru) 2023 (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Gofynnol) (30 mins)

 

Dydd Mercher 26 Ebrill 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad: Y Rheolau ynghylch gweithredu Grwpiau Trawsbleidiol (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus – Craffu ar Gyfrifon Llywodraeth Cymru 2020-21 (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: James Evans (Brycheiniog a Sir Faesyfed) (30 munud)

 

 

Dydd Mawrth 2 Mai 2023

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                   

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (30 munud)

 

Dydd Mercher 3 Mai 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Cysylltu'r dotiau: Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl yng Nghymru (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith: Datgarboneiddio’r sector tai preifat (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Carolyn Thomas (Gogledd Cymru) (30 munud)