27/09/2022 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cyhoeddwyd 27/09/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/09/2022   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 4 Hydref 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Adroddiad Blynyddol Cymraeg 2050 ar gyfer 2021-22 (30 munud)
 • Datganiad gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip: Treftadaeth y Byd yn y Gogledd-orllewin (30 munud)

 

 

 

Dydd Mercher 5 Hydref 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

 

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar ail gartrefi (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Sam Rowlands (Gogledd Cymru) (30 munud) 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 11 Hydref 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cyhoeddi’r Papur Gwyn ar Weinyddu a Diwygio Etholiadol (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Datblygu Economaidd Rhanbarthol (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Ymdrin â Feirysau Anadlol (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Gwerthuso’r Strategaeth ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’ a’r Camau Nesaf (30 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar yr eitmau a ganlyn gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (60 munud):
  • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)
  • Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol ynghylch Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

 

 

 

Dydd Mercher 12 Hydref 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud) Gohiriwyd tan 19 Hydref
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau xxx Symudwyd o 19 Hydref

 

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Luke Fletcher (Gorllewin De Cymru) (30 munud) 

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 18 Hydref 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Model Darparu Athrawon Cyflenwi (30 munud)
 • Rheoliadau Digartrefedd (Angen Blaenoriaethol a Bwriadoldeb) (Cymru) 2022 (10 munud)
 • Gorchymyn y Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Rhif 3) 2022 (15 munud)
 • Rheoliadau’r Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 2022 (15 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2021-22 (60 munud)

 

     

 

Dydd Mercher 19 Hydref 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud) Gohiriwyd o 12 Hydref

 

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Ynni adnewyddadwy yng Nghymru (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus – Comisiynu Cartrefi Gofal (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Altaf Hussain (Gorllewin De Cymru) (30 munud)