Datganiad a Chyhoeddiad 28/11/2023

Cyhoeddwyd 28/11/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 28/11/2023   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn   

 

 

Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2023

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                          

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Yr Economi Sylfaenol (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Cymdeithasol: Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) (60 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Canlyniadau PISA 2022 (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Aros yn Rhagweithiol: diweddariad ar gynnydd (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip: Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl (30 munud)
 • Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Dyddiad Cyhoeddi’r Cofrestrau Etholiadol) (Cymru) 2023 (5 munud)
 • Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Gwasanaethau Preswyl Ysgolion Arbennig) (Cymru) 2023 (5 munud)
 • Rheoliadau’r Gofrestr o Ddarparwyr Gwasanaethau (Gwybodaeth Ragnodedig a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2023 (5 munud)
 • Rheoliadau Deddf Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 2023 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2023 (15 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (60 munud):
 • Egwyddorion cyffredinol y Bil Seilwaith (Cymru)
 • Y penderfyniad ariannol ynghylch y Bil Seilwaith (Cymru)

 

 

Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Mark Isherwood (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Heledd Fychan (Canol De Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 2023

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                            

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ansawdd Dŵr (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Hawl ar gyfer Dysgu Proffesiynol (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Newid Hinsawdd (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar ‘Mwy na geiriau 2022-27’ (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Diweddariad ar sefydlu'r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil a chyhoeddi datganiad blaenoriaethau Gweinidogion Cymru (30 munud)
 • Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Diwygio) (Cymru) 2023 (15 munud)
 • Rheoliadau Deddf Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 2023 (Diwygio Canlyniadol) 2023 (15 munud)

 

 

Dydd Mercher 13 Rhagfyr 2023

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

 

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod – y Bil Safonau Gofal Iechyd Meddwl (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud) 
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 9 Ionawr 2024

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Dadl ar Ddatganiad: Cyllideb Ddrafft 2024-2025 (90 munud)

 

 

Dydd Mercher 10 Ionawr 2024

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Amser rhoi diwedd ar dlodi plant: sut y gall Cymru wneud yn well (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)