Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 05/03/2024

Cyhoeddwyd 05/03/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 05/03/2024   |   Amser darllen munudau

 

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn      

 

 

Dydd Mawrth 12 Mawrth 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                                

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip: Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) (60 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Rhaglen Cartrefi Clyd (45 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ail Gartrefi a Fforddiadwyedd (30 munud)
 • Rheoliadau Gwasanaethau Preswyl Ysgolion Arbennig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2024 (5 munud)
 • Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Diwygio) a Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2024 (5 munud)
 • Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Seilwaith (Cymru) (5 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (15 munud):
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel) – cynnig 1
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel) – cynnig 2
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Allforion Da Byw) (15 munud)

 

Busnes y Senedd  

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Delyth Jewell AS (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mercher 13 Mawrth 2024

 

Busnes y Llywodraeth  

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)
 • Dadl: Ail Gyllideb Atodol 2023-2024 (30 munud)

 

Busnes y Senedd   

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Adfywio Canol Trefi (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad—Nawfed Adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9 (30 munud)
 • Dadl Fer: Hefin David (Caerffili) (30 munud)

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 19 Mawrth 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                             

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Prif Weinidog: Datganiad Ymddiswyddo (30 munud)
 • Dadl: Cyfnod 3 y Bil Seilwaith (Cymru) (180 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Rhaglen Buddsoddi ar gyfer Llifogydd 2024/25 (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Ailgydbwyso gofal a chymorth (30 munud)
 • Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2024 (5 munud)
 • Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) (Diwygio) 2024 (5 munud)

 

Dydd Mercher 20 Mawrth 2024

 

Busnes y Llywodraeth

 

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

Busnes y Senedd  

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar ddeiseb P-06-1367: Dylid ariannu gwaith i symud creigiau chwarel ac adfer tywod a grwynau i Draeth y Gogledd, Llandudno (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Carolyn Thomas (Gogledd Cymru) (30 munud)
 • Dadl Fer: Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 16 Ebrill 2024

 

Busnes y Llywodraeth  

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Dioddefwyr a Charcharorion (30 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (60 munud):
  • Egwyddorion cyffredinol y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru)
  • Y penderfyniad ariannol ynghylch y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru)

 

Dydd Mercher 17 Ebrill 2024

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Ynni niwclear ac economi Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)