Datganiad a Chyhoeddiad Busnes   06/02/2024

Cyhoeddwyd 06/02/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 06/02/2024   |   Amser darllen munudau

    

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn    

 

Dydd Mawrth 20 Chwefror 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                      

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip: Dwy flynedd ers yr ymosodiad llawn ar Wcráin a diweddariad ar y Genedl Noddfa (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Y Strategaethau 'Iechyd Meddwl a Lles Meddyliol' ac 'Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed' (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip: System a Siarter Budd-daliadau Cymru (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cynllun Gweithredu Technoleg Gymraeg (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Wythnos ‘CaruUndebau’ (30 munud)
 • Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2024 (5 munud)
 • Gorchymyn Ystadegau Swyddogol (Cymru) (Diwygio) 2024 (5 munud)
 • Dadl: Setliad yr Heddlu 2024-25 (30 munud)

 

Pwyllgor o’r Senedd Gyfan

 • Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) – y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2

 

Dydd Mercher 21 Chwefror 2024

 

Busnes y Llywodraeth

 

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)

 

Busnes y Senedd 

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: Ymchwiliad i lywodraethiant y DU a’r UE (45 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Sioned Williams (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 27 Chwefror 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                         

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Mesurau arbennig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – flwyddyn yn ddiweddarach (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Datganiad Polisi ar Brentisiaethau (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Creu cenhedlaeth ddi-fwg a mynd i'r afael â fepio ymhlith pobl ifanc (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gweithgarwch Economaidd Cyrff Cyhoeddus (Materion Tramor) (15 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol - Rheoliadau Deddf Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) 2023 (Diwygiadau Canlyniadol ac Amrywiol) 2024 (15 munud)
 • Dadl: Hyblygrwydd cyllidebol a gweithredu Fframwaith Ariannu'r DU (60 munud)

 

 

 

Dydd Mercher 28 Chwefror 2024

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (45 munud)

Busnes y Senedd 

 

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Adroddiad Blynyddol 2022-23 y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ar Gysylltiadau Rhyngwladol (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Mark Isherwood (Gogledd Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                        

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud):
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Dadl: Cyfraddau Treth Incwm Cymru 2024-25 (15 munud)
 • Dadl: Cyllideb Derfynol 2024-25 (60 munud)
 • Dadl: Setliad Llywodraeth Leol 2024-25 (60 munud)

 

Pwyllgor o’r Senedd Gyfan

 • Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) – Trafodion Cyfnod 2

 

 

Dydd Mercher 6 Mawrth 2024

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

 

Busnes y Senedd 

 • Cwestiynau i Gomiswn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

 

Pwyllgor o’r Senedd Gyfan

 • Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) – Trafodion Cyfnod 2