Datganiad a Chyhoeddiad Busnes  07/05/2024

Cyhoeddwyd 07/05/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/05/2024   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn      

 

 

Dydd Mawrth 14 Mai 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                               

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Ein cenhadaeth genedlaethol: cyflawni blaenoriaethau addysg Cymru (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Dyfodol ffermio yng Nghymru (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd Meddwl a’r Blynyddoedd Cynnar: Gwella iechyd meddwl yng Nghymru (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gofal Cymdeithasol: Ein gweledigaeth ar gyfer gofal maeth yng Nghymru (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelu Data a Gwybodaeth Ddigidol (30 munud)

 

Dydd Mercher 15 Mai 2024

 

Busnes y Llywodraeth  

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig (45 munud)

 

Busnes y Senedd   

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Mabon ap Gwynfor AS (Dwyfor Meirionnydd) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Heb lais: Taith menywod drwy ganser gynaecolegol (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Cefin Campbell AS (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 21 Mai 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                            

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gofal Cymdeithasol: Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru) (60 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Fframwaith Imiwneiddio Cenedlaethol Cymru (30 munud)
 • Rheoliadau Defnydd Mandadol o Deledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai (Cymru) 2024 (15 munud)

 

 

Dydd Mercher 22 Mai 2024

 

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol (45 munud)

 

Busnes y Senedd  

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl ar Ddeiseb P-06-1407: Rydym am i Lywodraeth Cymru ddiddymu’r gyfraith drychinebus ynghylch y terfyn cyflymder o 20mya (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Joyce Watson AS (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 4 Mehefin 2024

 

Busnes y Llywodraeth   

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad a Rhydd-ddaliad (15 munud)

 

 

Dydd Mercher 5 Mehefin 2024

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg (45 munud) 
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol (45 munud) 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Gwaith craffu blynyddol ar Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru: 2023 (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Laura Anne Jones AS (Dwyrain De Cymru) (30 munud)