Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 10/05/2022

Cyhoeddwyd 10/05/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 10/05/2022   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 17 Mai 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: y Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol: cyflawni’r Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysg Gerddoriaeth (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: y Gronfa Tai â Gofal (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Cynhyrchu Ynni ar y Môr (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Lleihau’r risg o fod yn agored i lifogydd a’r adolygiad annibynnol o lifogydd 2020-21 (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar Wcráin (30 munud)
 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2022 (15 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 18 Mai 2022

Busnes y Llywodraeth        

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)

 

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad ar bolisïau morol Llywodraeth Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Gareth Davies (Dyffryn Clwyd) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 24 Mai 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Dadl: Y Jiwbilî Platinwm (60 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Cynllun Gweithredu Anableddau Dysgu (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cymraeg yn y gweithlu addysg (30 munud)

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 25 Mai 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (45 munud)

 

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) Jack Sargeant – Datgarboneiddio pensiynau’r sector cyhoeddus (60 munud) 
 • Dadl ar ddeiseb P-06-1249: Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Carolyn Thomas (Gogledd Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 7 Mehefin 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) (60 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19 (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Mynd i’r afael â hiliaeth sefydliadol a systemig – Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol (30 munud)
 • Datganiad gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip: Diweddariad ar Ddiwylliant a Threftadaeth: Hanes, Diwylliant a Threftadaeth Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Dysgu Proffesiynol yng Nghwricwlwm Newydd Cymru (gan ganolbwyntio ar Ddysgu Proffesiynol ar Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth) (30 munud)
 • Dadl: Adolygiad Blynyddol 2021-21 y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru (60 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 8 Mehefin 2022

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

 

 

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud)  
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: Y wybodaeth ddiweddaraf (60 mun)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Joel James (Canol De Cymru) (30 munud)