Datganiad a Chyhoeddiad Busnes  18/06/2024

Cyhoeddwyd 18/06/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 18/06/2024   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn      

 

 

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                             

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Cymraeg 2050 – ein blaenoriaethau (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: System fwyd Cymru – cynhyrchu bwyd mewn ffordd gynaliadwy (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Buddsoddi yn addysg a hyfforddiant gweithwyr gofal iechyd proffesiynol 2024/25 (45 munud)
 • Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Cyrff Cyhoeddus) (Diwygio) 2024 (15 munud)
 • Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) (5 munud)

 

 

Dydd Mercher 26 Mehefin 2024

 

Busnes y Llywodraeth  

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol (45 munud)

Busnes y Senedd   

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog - Trefniadau cadeirio Pwyllgor y Llywydd (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Adam Price AS (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr) (30 munud)
 • Dadl ar Ddeiseb P-06-1437: Tyfu, nid torri, cyllid y Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Comisiwn Brenhinol (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Heledd Fychan AS (Canol De Cymru) (30 munud)

 

 

 

     

 

    

Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                          

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Y cynnydd o ran diwygio’r cwricwlwm a'r camau nesaf (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer y cynllun gorfodol newydd i ddileu Dolur Rhydd Feirysol Buchol (30 munud)
 • Rheoliadau Caffael (Cymru) 2024 (15 munud)
 • Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) (5 munud)
 • Cyfnod 3 Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) (180 munud)

 

 

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2024

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg (45 munud) 

 

Busnes y Senedd  

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Siân Gwenllian AS (Arfon) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Adroddiad ar wasanaethau rheilffyrdd a pherfformiad Trafnidiaeth Cymru 2023-24 (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Sioned Williams AS (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 2024

 

Busnes y Llywodraeth  

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol (60 munud)
 • Cyfnod 4 Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) (15 munud)
 • Cyfnod 3 Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) (180 munud)

 

Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2024

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)

 

Busnes y Senedd

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023 – 24 (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol - Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Carolyn Thomas AS (Gogledd Cymru) (30 munud)