Datganiad a Chyhoeddiad Busnes   20/02/2024

Cyhoeddwyd 20/02/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 20/02/2024   |   Amser darllen munudau

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes     

     

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn     

 

Dydd Mawrth 27 Chwefror 2024

Busnes y Llywodraeth                                                                                                     

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Datganiad Polisi ar Brentisiaethau (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Creu cenhedlaeth ddi-fwg a mynd i'r afael â fepio ymhlith pobl ifanc (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Cynllun Gweithredu LHDTC+ (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ail Gartrefi a Fforddiadwyedd (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Ymateb Llywodraeth Cymru i Gomisiwn Trafnidiaeth Gogledd Cymru (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gweithgarwch Economaidd Cyrff Cyhoeddus (Materion Tramor) (15 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol - Rheoliadau Deddf Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) 2023 (Diwygiadau Canlyniadol ac Amrywiol) 2024 (15 munud)
 • Dadl: Hyblygrwydd cyllidebol a gweithredu Fframwaith Ariannu'r DU (60 munud)

 

 

Dydd Mercher 28 Chwefror 2024

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (45 munud)

 

Busnes y Senedd  

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ynghylch Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ar Gysylltiadau Rhyngwladol 2022-23 (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Mark Isherwood (Gogledd Cymru) (30 munud)

 

 

 

Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024

Busnes y Llywodraeth                                                                                                 

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Dadl: Cyfraddau Treth Incwm Cymru 2024-25 (15 munud)
 • Dadl: Cyllideb Derfynol 2024-25 (60 munud)
 • Dadl: Setliad Llywodraeth Leol 2024-25 (60 munud)

 

Pwyllgor o’r Senedd Gyfan

 • Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) – Trafodion Cyfnod 2

 

 

 

Dydd Mercher 6 Mawrth 2024

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

 

Busnes y Senedd  

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

 

Pwyllgor o’r Senedd Gyfan

 • Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) – Trafodion Cyfnod 2

 

 

 

Dydd Mawrth 12 Mawrth 2024

Busnes y Llywodraeth                                                                                                 

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Rhaglen Cartrefi Clyd (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel) (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Allforion Da Byw) (15 munud)
 • Dadl: Ail Gyllideb Atodol 2023-2024 (30 munud)

 

 

 

Dydd Mercher 13 Mawrth 2024

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

 

Busnes y Senedd  

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Adfywio Canol Trefi (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Hefin David (Caerffili) (30 munud)