Datganiad a Chyhoeddiad Busnes   23/01/2024

Cyhoeddwyd 23/01/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/01/2024   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn    

 

Dydd Mawrth 30 Ionawr 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                           

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud):
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Prif Weinidog: Adroddiad terfynol y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Papur gwyn ar Fil arfaethedig ar egwyddorion amgylcheddol, llywodraethu amgylcheddol, a thargedau bioamrywiaeth (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip: Diwrnod Cofio’r Holocost (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Blas Cymru (30 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol 2022-23 Comisiynydd y Gymraeg (60 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (60 munud):
  • Egwyddorion cyffredinol Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau)
  • Y penderfyniad ariannol ynghylch Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau)

 

 

Dydd Mercher 31 Ionawr 2024

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

 

Busnes y Senedd 

 • Cwestiynau i Gomiswn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.17(iii) mewn perthynas â Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) (5 munud)
 • Cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod - Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionnydd) (30 munud) 
 • Dadl ar ddeiseb P-06-1359 a deiseb P-06-1362 ynghylch cymorth ar gyfer costau gofal plant (30 munud)
 • Dadl ar Adroddiad Blynyddol 2022-23 y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ar Gysylltiadau Rhyngwladol (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Sarah Murphy (Pen-y-bont ar Ogwr) (30 munud)

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 6 Chwefror 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                             

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud):
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cymwysterau galwedigaethol (30 munud)
 • Rheoliadau Gwasanaethau Preswyl Ysgolion Arbennig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2024 (5 munud)
 • Dadl: Cyllideb Ddrafft 2024-2025 (120 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (60 munud):
  • Egwyddorion cyffredinol Y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)
  • Y penderfyniad ariannol ynghylch Y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)

 

Dydd Mercher 7 Chwefror 2024

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

 

Busnes y Senedd 

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai – Amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Janet Finch-Saunders (Aberconwy) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 20 Chwefror 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                            

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud):
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip: Dwy flynedd ers yr ymosodiad llawn ar Wcráin a diweddariad ar Cenedl Noddfa (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip: Siarter Budd-daliadau Cymru (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cynllun Gweithredu Technoleg Gymraeg (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Wythnos ‘CaruUndebau’ (30 munud)
 • Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2024 (5 munud)
 • Gorchymyn Ystadegau Swyddogol (Cymru) (Diwygio) 2024 (5 munud)
 • Dadl: Setliad yr Heddlu 2024-25 (30 munud)

 

 

Dydd Mercher 21 Chwefror 2024

 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)

 

Busnes y Senedd 

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: Ymchwiliad i lywodraethiant y DU a’r UE (45 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Sioned Williams (Gorllewin De Cymru) (30 munud)