Datganiad a Chyhoeddiad Busnes    27/02/2024

Cyhoeddwyd 27/02/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/02/2024   |   Amser darllen munudau

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn      

 

Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                                

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud):
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Dadl: Cyfraddau Treth Incwm Cymru 2024-25 (15 munud)
 • Dadl: Cyllideb Derfynol 2024-25 (60 munud)
 • Dadl: Setliad Llywodraeth Leol 2024-25 (60 munud)

 

Pwyllgor o’r Senedd Gyfan

 • Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) – Trafodion Cyfnod 2

 

Dydd Mercher 6 Mawrth 2024

 

Busnes y Llywodraeth  

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 munud)

Busnes y Senedd   

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud)
 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

Pwyllgor o’r Senedd Gyfan

 • Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) – Trafodion Cyfnod 2

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 12 Mawrth 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                             

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Rhaglen Cartrefi Clyd (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ail Gartrefi a Fforddiadwyedd (30 munud)
 • Rheoliadau Gwasanaethau Preswyl Ysgolion Arbennig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2024 (5 munud)
 • Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Diwygio) a Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2024 (5 munud)
 • Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Seilwaith (Cymru) (5 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel) (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Allforion Da Byw) (15 munud)

 

Busnes y Senedd  

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

 

Dydd Mercher 13 Mawrth 2024

 

Busnes y Llywodraeth  

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud)
 • Dadl: Ail Gyllideb Atodol 2023-2024 (30 munud)

 

Busnes y Senedd   

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Adfywio Canol Trefi (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer: Hefin David (Caerffili) (30 munud)

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 19 Mawrth 2024

 

Busnes y Llywodraeth                                                                                                           

 • Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Prif Weinidog: Datganiad Ymddiswyddo (30 munud)
 • Dadl: Cyfnod 3 y Bil Seilwaith (Cymru) (180 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Rhaglen Buddsoddi i Atal Llifogydd 2024/25 (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Ailgydbwyso gofal a chymorth (30 munud)
 • Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) (Diwygio) 2024 (5 munud)

 

Dydd Mercher 20 Mawrth 2024

 

Busnes y Llywodraeth  

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

 

Busnes y Senedd   

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar ddeiseb P-06-1367: Dylid ariannu gwaith i symud creigiau chwarel ac adfer tywod a grwynau i Draeth y Gogledd, Llandudno (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Carolyn Thomas (Gogledd Cymru) (30 munud)
 • Dadl Fer: Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru) (30 munud)