Cawcws Menywod y Senedd

Mae Cawcws Menywod y Senedd, sy’n fforwm trawsbleidiol i Aelodau, yn dod â seneddwragedd o bob plaid at ei gilydd i ddarparu cymorth gan gymheiriaid ac i hybu cydraddoldeb rhywiol.

Mae’r Cawcws yn cynnwys pob menyw sy’n Aelod o’r Senedd, dan gadeiryddiaeth Joyce Watson AS a Grŵp Llywio o gynrychiolwyr o bob plaid.


Gweledigaeth a nod

Ein gweledigaeth

Cymru sy’n gyfartal o ran y rhywiau ac yn gwbl gynhwysol, lle:

  • mae pawb yn cael eu grymuso i ymgysylltu â gwleidyddiaeth (fel dinasyddion ac fel cynrychiolwyr etholedig) waeth beth fo'u rhywedd a’u nodweddion gwarchodedig eraill, gan gynnwys statws economaidd-gymdeithasol, ac
  • mae polisïau, cyfreithiau, rhaglenni a chyllidebau wedi'u cynllunio i fod yn sensitif i anghenion a phrofiadau amrywiol y boblogaeth.

 

Ein Cenhadaeth

Dod ag Aelodau benywaidd o’r Senedd at ei gilydd o bob plaid wleidyddol er mwyn:

  • gweithio'n bwrpasol i hyrwyddo a chefnogi cyfranogiad menywod mewn gwleidyddiaeth a nodi'r rhwystrau presennol o fewn ein system seneddol.
  • datblygu a hyrwyddo polisi ac ymarfer sy'n mynd i'r afael â materion sy'n effeithio ar ein seneddwyr benywaidd a’n cymdeithas.
  • bwrw ymlaen ag agenda’r Cawcws y cytunwyd arni o fewn pleidiau gwleidyddol a meysydd dylanwad eraill y Senedd.

 

Gall y Cawcws gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau wrth geisio cael gwared ar rwystrau i gyfranogiad effeithiol mewn gwleidyddiaeth a gwella cydraddoldeb o fewn y Senedd ac mewn cymdeithas, a hynny mewn modd blaengar.


Lansiad Swyddogol y Cawcws

Lansiwyd Cawcws Menywod y Senedd ar 7 Mehefin 2023 mewn digwyddiad yn y Senedd.

Edrychodd y digwyddiad ar rôl seneddau o ran llywio cydraddoldeb rhywiol mewn cymdeithas, profiadau seneddwyr benywaidd, a sut mae dinasyddion benywaidd yn ymgysylltu â gwaith seneddau.

Bu’r Seneddwr Fiona O’Loughlin, Cadeirydd Cawcws Menywod Iwerddon, yn traddodi prif araith y dydd ac yn rhannu ei phrofiadau o Gawcws Seneddol Menywod Iwerddon.

Siaradodd Cadeirydd y Cawcws, Joyce Watson AS, a’r Llywydd, Elin Jones AS, am eu profiadau fel menywod mewn bywyd cyhoeddus ac fel Aelodau etholedig o’r Senedd.

Diweddariadau


Manylion cyswllt

Cysylltwch â Chawcws Menywod y Senedd

Senedd Cymru,
Bae Caerdydd,
Caerdydd
CF99 1SN

 

E-bost: llywydd@senedd.wales

Cadeirydd: Joyce Watson AS

 

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â Thîm Newyddion y Senedd.